132448. lajstromszámú szabadalom • Eljárás saválló habarcsok előállítására

Megjelent 1944. évi ;január hóf 4-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI WROSÄG SZABADALMI LEÍRÁS '" 132448. szám. VIH/a. ÍIV/h/1.) osztály..— F-10181. alapszám. Eljárás savátló shabarcsok előállítására» I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main. A bejelenlés napja: 1937. évi április hó 2t>.* — Németországi elsőbbsége: bW&. évi áptiiii hő 25. Saválló vízüvéges habarcsok előállításá­hoz általában a kereskedelmileg szokásos nátronvízüvegoldatot használják, melynek fajsúlya 1,33—1,36.(36-38° Bé) és mely-5 ben a 'Na2 0:Si0 2 motviszony 1:3,3. Ismert ténjr , hogy az összes vízüveges habarcsok­kal készített falazásoknak az a hátrányuk, hogy a nedvességet viszonylag könnyen, engedik át, úgyhogy az összes saválló szer-10 kezeteknél szigetelőrétegeket kell alkalmaz­ni. Ugy találtuk, hogy a vízüveges habar­csoknál a folyadékkal szembeni tömítést lényegesen fokozhatjuk, ha arra ügyelünk, 15 hogy az ismert, maguktól keményedő ha­barcslisztekhez oly vízüvegoldatokat alkal­mazunk, melyeknél a kovasavnak a vízhez való viszonya nagyobb, mint 1:2,5. Ter­jedelmes kísérletekkel megállapítottuk^ 20 hogy a legjobb eredmények oly vízüveg­oldatokkal érhetők el, melyeknél a kovasav viszonya a vízhez nagyobb, mint 1:2,0. elő­nyösen 1:1,5 és 1:2,0 között van. Gyakorlatilag ezek különösen alacsony 25 víztartalmú vízüvegoldatok, mélyeknek faj­súlya 1,5—1,6 és melyeknél az alkáliszili­kát vízben való oldhatóságát az alkáüösz­szetevő növelésével javítják, úgyhogy a Si02 :Na 2 0 illetve K 2 0 mol-viszony álta-30 Iában kisebb mint 3,0:1, sőt 2,0:1 arányig csökken. Rendkívül meglepő, hogy az al­kálitartalom növelése és a kész habarcs­bán könnyen oldódó vegyületek ezzel elő­idézett szaporítása ellenére az ilyen habar-40 50 csok lényegesen tömörebbek, mint az ed- 35 dig szokásos habarcsok. Annak ellenére, hogy az ilyen vízüveg­oldatok alkalmazása következtében a víz­üveges falazásokba némileg nagyobb meny­nyiségű alkálivegyületek jutnak, kitűnt, hogy a vízüvegoldatból a kovasavgélbe ju­tott víz a kovasavnak a vízhez való fen­tebb említett mol-viszonya melleit oly erő­sen kötődik le, hogy az ilyen vízüveggel készített 'habarcsok minden várakozással 45 szemben folyadékokkal szemben gyakor­latilag át nem eresztőek' és vízzel szemben teljesen állandóak. Oly önmagtiktól keményedő sav- és víz­álló habarcsok előállításához, melyek a habarcslisztben alkáliákkal szemben reak­cióképes anyagokat tartalmaznak célsze­rűen, ezenkívül oly keményítőanyagokat is alkalmazunk, melyek a vízüvegoldat al­kálijával reagálva önmaguk is nehezen ol- 55 dódó vegyületeket képeznek. 1. példa: 93,4 g meghatározott szemcsenagyságú kvarcliszlet 6,6 g nátriumsziliciumfluorid­dal elegyítünk, majd mintegy 28 cm3 oly 60 vízüvegoldattal keverjük, melynek fajsúlya 1,50 és melyben a kovasav és víz mennyi­ségaránya 1:1,7. A habarcstömeg néhány óra múlva megkeményedik. A falazás nyo­mási szilárdsága 400—500 kg/cm2 és emel­lett sav- és vízSllandó. Míg oly habarcs-i próbák, melyeket kereskedelmileg szokásos vízüveggel állítottunk elő, a folyadékot ál-65 * Ez a nap a 2810/1942. M. E. sz. rendelet 4. §-a értelmében a volt jugoszláv hatóságnál annak idején.'tett..szabadalmi bejelentés napja..

Next

/
Thumbnails
Contents