132437. lajstromszámú szabadalom • Kályhacső tisztító

Megjelent 1944, éri január hói 4-én. KASTAI KIRÁLYI SZABAKAMK BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 132437. szám. VIII/k. osztály. — V—4239. alapszám. Kályhacső tisztító. Veress József bronzműves, Ristarcsa. A bejelenlés napja: 1942. évi augusztus hő 11. Ismeretesek már olyan kályhacsőtisztí­tók, mely iknél a kémények tisztítására! használatos, láncra vagy kötélre felfüg­gesztett és vasgolyóval terhelt gyűrűn el-5 rendezett, gyűrűalakú tekercsrugót hasz­nálják fel, oly módon, hogy a tekercsrugót hordozó gyűrűt nyél villás végére erősítik. Ez ismert cső tisztítók hátránya, hogy egyrészt előállításukhoz sok anyag szüksé-10 ges, másrészt előállításuk körülményes, sok időt vesz igénybe, minek folytán elő­állítási-áruk magas. A találmány szerinti csőtisztító ez ismert kályhacső tisztítók hátrányait megszűntet5 , 15 amennyiben előállításukhoz kevés anyag szükséges, előállításuk egyszerű és olcsó. A találmány értelmében a tekercsrugót hordozó tartógyűrű és a tartógyűrűt az eszköz nyelével összekötő villás szárak, va-20 lamint a nyél egy darabban vannak elő­állítva mégpedig célszerűen egymásmellé hajlított, egyetlen egy szál huzalból vagy két, külön szál huzalból vannak csavarva. A csavart nyél egyik végén az eszköz fel-21 függesztésére való fül, másik végén a nyél­hez villás tartószárak révén csatlakozó, a nyél tengelyvonalára merőleges síkban elrendezett tartógyűrű van kialakítva. E tartógyűrűre ismert módon a gyűrűalak­őo bán meghajlított teekrcsrúgó van rá­húzva. Az így előállított kályhacsőtisztító igen tartós és rugalmasan hajlékony. Nagy haj­lékonysága folytán vele nemcsak egyenes 35 kályhacsövek, hanem könyökdarabok is könnyen tisztíthatók, mert az eszköz hajlé^­kony nyelénél fogva a könyökrészekbe is könnyen bevezethető. A rajzon példaképen feltüntetett kivi­teli alak két ágban egymásmellé hajlított 4Q és egymásra csavart egy darab huzalból van előállítva. A huzal két ágából összecsa­vart —c— nyél egyik végén az eszköz fel­függesztésére való —e— fül van kialakítva. A —c— nyél másik végén, a nyél tengely- 45 vonalára merőleges síkban elrendezett, köralakú —b— tartógyűrű van kialakítva, mely gyűrű villás —d, d'— tartószárak ré­vén a —c— nyélhez csatlakozik. A —K— tartógyűrűre gyűrűalakban tekercsrúgóból 50 való —a— tisztítógyűrű van ráhúzva. A —b— tartógyűrű úgy van készítve, hogy a —c— nyél egymásra csavart hu­zala köralakban ellenkező irányban két ágban van vezetve, azután a két ág újból 55 egymásra van csavarva és az így összecsa­vart —d'— végdarab a nyélhez vissza van hajlítva és —d''-*- helyeken a —c— nyél­re van rácsavarva. Az eszköz az ismertetett módon két, kü- 50 lön huzalszálból is előállítható. Szabadalmi igénypontok: 1. Kályhacső tisztító-eszköz, mely nyél egyik végén (síkjával a nyélre merőlegesen el­rendezett tartőgyűrűből és e gyűrűre 65 körben ráfűzött tekercsrúgóból van, az­zal jellemezve, hogy a tekercsrugót hor­dozó tartógyűrű és e tartógyűrűt az esz­köz nyelével összekötő tartószárak1 , vala­mint a nyél egy darabban vannak elő- 7«

Next

/
Thumbnails
Contents