132382. lajstromszámú szabadalom • Huzalkötöző eszköz

Magjelent tfoiä., éyi december hé 15-ífai. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 132382. XVT/d, osztály, — S—19163. alapszám. HiHBalkötöző eszkőz» komjátszeghi Szentkirályi Ákos dr. kereskedelmi tanácsos, Kolozsvár. / ] A bejelentés napja: 1942. október 7. E találmány tömlőknek tűzoltó szjvaty­tytik nyomöcs öveihez csatlakozó karman­- tyúkkal való kapcsolásánál, seprők kötésé­nél és sodronnyal történő egyéb kötözések-5 nél is használható huzalkötöző eszköz. Ilyen < kötözésekhez eddig harap ófjpgósjzerü kézi * eszközöket vagy pedig kötöző gépeket al­klalmaztíik.-Az eddig használt kézi eszkö­zökkel (gyakorlott munkások is alig tudtak 16 tökéletes kötésekjet készíteni, a kötöző gé­pek pedig nagyon költségesek és nagy sú­lyuk ímiatt nem alkalmasak gyakori mun­kahely Vjátoztatásra. A [találmány szerinti készülék hordozható 15 és" könnyen készíthető vele kifogástalan kö­tés. E készülék a huzalt előbb a megköten­dő tárgyhoz szoríjtja, azután a huzíalvégteket összesodorja. A csatolt rajz a találmány szerinti esz-20 köznek egy példaképeni kiviteli alakjai tűnteti lel. Az 1. ábra szerinti hosszmetszetben a ké­szülék íalkairészei azon helyzetükben látha­tók', (melyet a kötözés megkezdésekor fog-25 lalnak (el. A 2. ábra hosszmetszete a kötöző­művelet későbbi szakában. A 3. ábra egy tömlőnek lés hozzákötendő csőnek kereszt­metszete a készülék egy részének felülné­setével. A 4. ábra keresztmetszet a 2. ábra 3© y-y ^vonalában. Az 5. ábra keresztmejljszet a 2. jábra x-x vonalában. A 6. ábra a töm­lőhöz kötöjtt cső keresztmetszete az elké-S^Jt (sodrony]kö|éi;,i |^té^tí,..-;::.-; . T ^ ^.m^ Amint !az 1. és 2. ábrákon látható, az 1 hüvelyben 2 , csavarorsó fekszik. A hü- 35 velynek boisszanti 3 hasitékia Van.; ' i (3."'és 4. (ábra), melyen az orsóra merőleges 4 csap hatói keresztül. E csap 5 gallérja a hüvely mentén eltolható és a gallérból ki­álló Végdarabja csavarmenetes: A galléron 40 (í jgyürü fekszik, mely a füles 7 csavaranyá­val ia gallérhoz szorítható. AZ 1 'hüvelynek hozzáposavarolt vagy ve­le egy darabban is készíthető 8 fogantyúja, ivanv*''A 2 orsóila csavarolhatő 9 csaviarny- 45 nak 10 fogantyúja van. Ez utóbbi egy da­rabban készülhét a ít anyával, Vagy pedig hozzácsavanolliatóan ugyanoly módon, mint a !8 fjojgantyu az 1 hüvelyhez. Az il..'hü­vely baloldali végébe a 11 tárcsa 12 csap; 50 ja Van behelyezve, mely csapot az 1 hü­velyen áthatoló 13 harántpecek -oldható­an köti ia hüvelyhez. A 11 tjárcsának 14 nyilasa van, E íkészülék működési módját példáké- 55 pen íegy tüzioltó szivattyú nyom ács ővégző­désánek lés hozzáerősifendő tömlőnek ösz­szekötése leseiében irjuk le. A 15 szivattyucső végére tolt 16 tömlő­végre (3. ábra) 17 huzalt tekercselünk, egy 66 vagy több menettel. A huzal végdariabjait a 11 tárcsa 14 nyilasán átvezetve (1. ábra) a 4 csap 5 gallérja és a 6 gyűrű "kötié helyezzük. Mihelyt a gyűrűt a 7 csjavar­anyíáv&l leszorítottuk, a.drótvéigek a 2 or-ü $óJioz yajmjak erosityif.;Mos| az 1 b,üvely

Next

/
Thumbnails
Contents