132370. lajstromszámú szabadalom • Eljárás villamos kisütőedények katódájának elektronkibocsátó anyagréteggel való fedésére

Megjelent 1943. évi december hó 15-én, JU0YA1 XIliLTI ssáfiiiuya Wfiteib SZABADALMI LEIRAS 132370. szám. Vll/d. osztály. — L—8878. alapszám. Eljárás villamos feisütőedények katódájának «lektronkibocsátó anyagréteggel való fedésére. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhot. A bejelentés napja: 1942. évi augusztus hó 10. Németországi elsőbbsége: 1941. évi augusztus hó 11. A villamos kisütőedények katódájához elektronkibocsátó anyagként „használt ve­gyületeket vagy mechanikái útonv pl. merí­téssel vagy fecskendezéssel, vagypedig vil-5 lamos úton, pl. elektroforézissiel viszik fel a velükr borítandó felületre. E módsze­rek alkalmazhatóságának előfeltétele, hogy az eiektronkibocsátó anyag megfelelő őr­ié-i vagy leesapalási eljárással nyert finom 10 szemcsék alakjában legyen jelen a használt szuszpenzióban. Azt találóik, hogy az elektroncsövek ala­kításának és légtelenítésének eredménye, valamint a katódák elektronkibocsátó ké-15 pessége azonos vegyi összetételű elektron­kibocsátó anyagok alkalmazása mellett nagymértékben függ a szemcsék nagysá­gától. Az ismert őrlési és lecsjapatási el­járásokkal nyert szemcsék vizsgálata vi-20 szent azt mutatta, hogy a közepes nagy­ságú szemcséknél nagyobb és kisebb szem­csék száma a közepes nagyságú szemcsék számához viszonyítva nagyon nagy. A találmány szerint katódák elektron-25 kibocsátó rétegének előállításához olyan szuszpenziót vagy oldatot használunk, amelyben az elektronkibocsátó: anyag szem­cséi gyakorlatilag egyforma nagyságúak. Ezt előnyösen az anyagnak őrlését vagy 30 lecsiapatását követő szakaszos pörgetésével vagy leülepítésével érjük el. A legkedvezőbb szemcsenagyság 10fA és 50u- között van és e határok között az elektronkibocsátó anyag nemétől, a ka­tódám való felrakás módjától, valamint az 35 elektroncső rendeltetésétől függ. A találmány lehetővé teszi oly szusz­penziók és kolloidális oldatok készítését, amelyekben az elektronkiboosátó anyag ki­zárólag a kívánt szemcsenagyságban van 40 jelen. Az ilyen módon készített elektron­kibocsátó réieggel ellátott katódáknak leg­nagyobb fokú elektronkibocsátó képessé­gük van és alakítási valamint beégetési adataik rendkívül egyformák. A szemcse- 45 nagyság megfelelő meghatározása lehetővé teszi az alakítás vagy beégetés időtartamá­nak lényeges csökkentését is. Szabadalmi igénypontok: 1. Eljárás villamos kisütőedények katódá- 50 jának' elektronkibocsátó: réteggel való fe­désére, [amelyre jellemző, hogy az anya­got gyakorlatilag csak egyforma nagy­ságú szemcsék alakjában tartalmazó szuszpenziót vagy kolloidális oldatot 55 használunk a réteg készítésére. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foganato­tosítási módja, amelyre jellemző, hogy az elektronkibocsátó anyagot őrlés© vagy lecsapatása után szakaszos pörgetésnek 60 vetjük alá. ! ,- < 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás f oganato­sítási módja, amelyre Jellemző, hogy az elektronkiboosátó anyagot őrlése vagy 65 lecsapatása után szakaszosan leülepítjük. Fsle'ős kiadó: dr. laieméri SZMEBTNIK ISTVÁN m- kir. szabadalmi blré. .í**<T NT«ö(JflSi«Tetk9i8t. *aáane»t. IX.. Brkel-s. 17- Tel.: 1W-Í». Fel. v«.: Dcntfa F»r«oe

Next

/
Thumbnails
Contents