132362. lajstromszámú szabadalom • Hamutartó

Megjelent 1943, évi december hó 15-én. M1SIAR KIRÁLYI 82ABAMLII MKÓSÁ* SZABADALMI LEIRAS 132362. szám.. •VI/e, osztály. — K—16144. alapszám. Ham« tar tó. özv. Kaimlli Károly né'-műanyag présüzem tulajdonosa. Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi október hó 23. A találmány szerinti hamutartó mélye­déssel ellátóit vagy gömbhéjalakúan ki­alakílplt fedeleién- összegyűlt hamut vagy be'edobott égő szivarkát, illetőleg szivart 5 a leiéi feloiben lésével az alatta levő tar­tányba üríthetjük át, amidőn a visszabil­lent et jedél egyúttal a tartány levegőjét is elzárja. Ahamularló további előnye, hogy a külső felületének túlnyomó részében 10 gömbfelületként kialakított tartállyá két részből áll és e részek oldható kötéssel,, eionyosen csavarmenettel vannak egymás­hoz erősítve, a stabilitás pedig úgy van biztosítva, hogy a talpban, vagy a tartány 11 alsó részében súly vagy nehezék van meg­erősítve. Lehet a tartány palástjia vala­mely más öblös forgásfelületként is kiala­kítva. Az a körülmény, hogy a tartány két részből áll, nemcsak a hamutartónak saj-20 tolással, különöisen műanyagból való sajto­lással történő előállítását teszi lehetővé, hanem azért is igen előnyös, mert így a tartányban összegyűlt hamu ós szivarvég könnyen eltávolítható és a tartány alapo-35 san megtisztítható. Ha a tartányt nem le­hetne például részeinek szétosavarásával szétnyitni, akkor a felbillenthető fedél mel­lett kellene a hamut é|s a szivarvégeket ki­üríteni, ami egyrészt csak tökéletlenű] 30 volna elvégezhető, másrészt a tartány ki­tisztítását lehetetlenné tenné. A találmány egyik kiviteli alakja sze­rint, a hamutartó gömbhéjként kialakí 1 olt palástja vízszintes síkban fekvő főköre 35 mentén van két részre osztva és e részek peremükön vagy szélükön az anyagukba vágott vagy máskánt kialakított csavarme­nettel fannak egymásba csavarva. ' A találmány szerinti hamutartónak csa­pok, csuklók, vagy tengely körül felbillent- 40 he tő és a hamu felvételére mélyedéssel ellátott vagy gömbhéjként kialakított fedele a iszivarka vagy a szivjar tartására való nyúlványokkal van ellátva. Ezekre a nyúl­ványokra a szivarkát vagy szivart rá le- 45 het fektetni és onnan ismét a dohányzás folytatásához el lehet venni. A fenékben elhelyezett súly annyira stabilissá teszi a hamutartót, hogy az még iákkor is haszná­lati helyzetébe billen vissza, ha tartánya- 50 nak alsó része is gömbhéjként van kiala­kítva és ha a hamutartói erősen felbillen­tenénk. A találmány szerinti hamutartó mű­anyagból sajtolással állítható: elő és e ki- 55 viteli alakja különösen jól használható, igen telszetős és rendkívül olcsói-, A találmányt még a csatolt rajz alapján is magyarázzuk, melynek, ábrái annak pél­daképem kiviteli alakját szemléltetik. Az £0 1. ábra a műanyagból sajtolt hamutartó hosszmetszete; a 2. ábra a hamutartó! felülnézete. Az —1— felső gömbhéj az anyagából ki­alakított csavarmenettel van a —2— alsó 65 gömbhéj anyagában kialakított csavarme­netbe csavarva. A —3— csavarmenetnél tehát a tartány bármikor szétcsavarható, tartalma kiüríthető és az belül kitisztít­ható. Az ugyancsak' gömbhéjként kialakí- 7u

Next

/
Thumbnails
Contents