132347. lajstromszámú szabadalom • Dugattyús töltőtollszár

Megjelent 1943. évi december hó 15-én. Usui ntim í&AmjL*mnmí$ BADALMI LEIRAS 132347. szám. IX/ja/h. osztály. — K—1553S. alapszám. Dugattyús töltőtollszár. Dr. Kellermann Henrik vegyészmérnök, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi július hó 1. A találmány dugattyús töltőtollszár, mely lényegileg a dugattyút működtető, a töltőtollszár furatával a dugattyúval kikép­zett nyíláson át közlekedő, merevfalú, zárt 5 tartályból, valamint a tintavezető nyelvben helytállóan elrendezett, az ebben kikép­zett furatba torkoló és a dugattyú nyílá­sán áthaladó csőből van összetéve. ' A dugattyú tengelyében kialakított nyílás 10 célszerűen központosán van elrendezve. x ; E nyílás fala és a .rajta áthaladó cső fala között célszerűen pl. 1—1.5 mm-nyi, a tintát átbocsátó térköz van meghagyva. j A dugattyú nyílásán áthaladó cső vé~ 15 gét befogadó furat célszerűen a tintavezető nyelvben kiképzett, szokásos hosszanti ho­ronyba torkol. A találmány szerinti töltőtollszárnak azí eddig ismertekkel szemben előnye iaz, hogy 20 tintabefogadóképessége nagyobb, egysze­rűen és biztosan működtethető $s előállíi ftási költsége aránylag csekély, Előnye to* vábbá az is, hogy öregedésre hajlamoiSi lágy gumialkatrészek hiányában élettarta-25 ,mia az ilyen alkatrészeket itartalmazőkénál jóval nagyobb. , A találmány szerinti töltőtollszárnak kw íviteü példáját a mellékjelt : rajz kapcsán is­mertetem, melyen az I 30 1- ábra a töltőtollszár hosszmetszete^ a Ö. ábra a C—D vonal szerinti metszet, a 3. ábra a tintavezető fciyelv és a bele­illesztett cső »nézete és a -4. ábra az A—B vonal szerinti metszet. 35 Az —1— töltőtollszár —2~ furatában a —3— dugattyú van tömítetten elrendezve, mely a vele szilárdan összekötött merev­falú, zárt —4— tartállyal működtethető, úgyhogy a tartályt —5— gombjánál fogva . letoljuk, illetve felhúzzuk. A —3— dugaty- 40 tyúban a központos —6— nyílás van ki­képezve, melyen a —7— cső halad át, úgy­hogy e cső fala és a —6— nyílás fala között az 1. és 2. ábrákon feltüntetett tér­köz van meghagyva. A —7— cső alsó vége 45 a —8— tintavezető nyelvben kiképzett—9— furatba van helytállóan beillesztve. E furat a 4. ábrán szemléltetett módon a tintát Vezető —10— horonyba torkol. A tollhegy helyzetét az 1. ábrán szaggatott vonal jelzi. 50 A töltőszár működésmódjia a következő: ( A —3— dugattyút a vele összekötött merevfalú ^4— tartály betolásával leg­alsó (a tollhegyhez legközelebb eső) hely­zetbe toljuk és a kb. függőlegesen tartott 55 tollszár végét a tintába mártjuk úgy, hogy á tinta a tollszár nyakát ellepje. Ezután á —4— tartályt és a vele összekötött—6— dugattyút az —5— fogantyúnál fogva föl­felé húzzuk, anélkül, hogy a tollszár vé- 6« igét a tintából kiemelnők. Ezáltal a toll­szár —2— és a vele közlekedő —11—'üre­gében vákuum támad, melyet a —10— hor­nyon át beáramló és egyelőre a —2— fu­ratban elhelyezkedő tinta tölt ki. Ha most 65 a függőlegesen lefelé tartott tollszárba a ^-4— tartályt a —3— dugattyúval együtt lenyomjuk, a tinta a —2— furatból a — 3— dugattyú és a —7— cső fala közötti —6— térközön át a —4— tartály —11— üregébe 70

Next

/
Thumbnails
Contents