132332. lajstromszámú szabadalom • Permetezőkészülék

Megjeleni 194& évi* december hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAO SZABADALMI LEIRAS 132332. szám X/h. (X/b.) osztály. — B—15291. alapszám. „Permetezőkészülék". Baríha Elemér magánzó Kecskemét. A bejelentés napja: 1941. évi rtűcomber hó 15. ; Az ismeretes permetezőkészülékek hát­ránya, hogy a permetezőcső végén elren­dezett szórófej, illetve szórófejek a per­metezendő növény ágait, illetve leveleit 5 csak egy oldalról fújták be és így a per­metező személynek a növény körbejárá­sával hosszabb időt kellett eltölteni a tö­kéletes permetezés elérésére. Ez egyrészt anyag-, másrészt idővesztességgel járt. 10 ! A találmány oly permetezőkészülék lé­tesítését célozza, mely a fenti hátrányokat kiküszöböli és emellett egyszerű szerkeze­tű és így olcsón állítható elő, könnyen ke­zelhető. Emellett alkalmazásával tetemes 15 idő és anyagmegtakarítás érhető el. f A találmány szerinti permetezőkészülé­két szétágazó permetezőcső jellemzi, mely­nek ágain legalább két egymás felé néző szórófej foglal helyet. Az elágazás célsze-20 fűén villaalakú és az elágazásokat ösz­szekötő csővön legalább egy a többi szó­rófej felé néző, további szórófej van elren­dezve. ,'" A találmány egyik kiviteli alakjánál a 25 permetezőcső járomalakú és az elágazá­sok a járomtól kétoldalt fekszenek, mik mellett az elágazásokban foglalnak helyet íaz egymás felé néző szórófejek. A járom­ban járulékos szórófej is lehet elrendezve, 30 melynek szórási iránya az elágazásokban elrendezett fejek szórási irányával szöget, célszerűen derékszöget zár be. ' A találmány másik kiviteli alakjánál a járom egy-egy oldaláról több cső nyúlik 35 le, melyek mindegyikénj előnyösen átelle­nesen, legalább két szórófej foglal helyet. ; A találmány további kivileli alakjánál a járom oldalirányú toldatai a permetező­készülék hordására szolgálnak. A szórófe­jek, illetve szórófej-csoportok külön-külön 40 és a permetezőcső törzsében elrendezett csap útján együttesen is elzárhatók. Miután a találmány szerinti készülék va­lamennyi kiviteli alakjánál a szórófejek összeműködnek, a permetező lé irányítva 45 jut a növényre, a földre hulló veszteség minimális és így tetemes anj^agmegtakárí­tás érhető el. Mivel pedig" csak egyszer kell megállás nélkül a permetező csövet Vinni, tetemes időmegtakarítás is előáll. 50 ' A mellékelt rajz a találmány példakép­peni kiviteli alakját szemlélteti, szőlő per­metezésével kapcsolatban. Az 1. ábra öt szóróíejes, járomalakú per­metezőcsövet szemléltet, melynél csak a 55 legalsó két szórófej működik. A 2. ábra az 1. ábra szerinti szerkezet, melynél négy szórófej működik. f A 3. ábra az 1. és 2. ábra szerinti szer­kezet, melynél valamennyi szórófej mű- 60 ködik. Az ábrákon azonos szerkezeti elemek azonos megjelölésekkel vannak ellátva., Az —1— járomalakú permetezőcsőből —2, 3— ágazások nyúlnak le, melyeknek 65 egymásfelé néző oldalain 4—4, illetve 5—5 szórófejek vannak elrendezve. Az —1— já­romban járulékos —6— szórófej van el­rendezve. . ' A találmány szerinti permetezőcsövet rö- 79 vid (10—30 cm-es) hajtások esetében, azaz első permetezésnél csak két 4—4 szórófej-

Next

/
Thumbnails
Contents