132328. lajstromszámú szabadalom • Eljárás zsíros anyagoknak (zsíroknak és olajoknak, valamint ásványolajoknak is) más anyagokból való elválasztására, azok visszanyerése céljából

Megji'knt 1948. évi december hó 15»éa. MAGTAB KIRÁLYI MEiM, SZABADALMI BIfiÓSA« SZABADALMI LEÍRÁS 132328. szám. IV/h/1. (XI/c.) osztály. — C—5573. alapszám. Eljárás zsíros anyagoknak (zsíroknak és olajoknak, valamint ásványolajoknak is) más anyagoktól való elválasztására, azok viszianyerése céljából. Csury István ^elektrotechnikus, Budapest. A bejelentés napa: 1841. évi december hó 1». i A találmány a manapság csak korláto­zott mennyiségben rendelkezésre álló zsí­ros anyagoknak a viszanyerését kívánja megkönnyíteni és pedig úgy a főként tri-5 gliceridekből álló növényi és állati ere­detű zsíroknak és olajoknak, valamint az ásványi eredetű olajoknak, kenőanyagok­nak stb.-nek az elválasztása révén azokL tói az anyagoktól, amelyek e zsíros anya-10 gokkal szennyeződtek. / Az iparban az anyagok zsírtalanítása rendes időkben rendszerint nem a zsíra-ÜéK visszanyerése céljából történt, hanem az anyagokat szabadították meg a zsirok-15 tói és zsíros anyagoktól. Ez a tisztítás több­nyire szappannal vagy más olyan vegysze­rekkel tőrtént, amelyek a zsiradékokat el­szappanosítják, vagy vízben oldódóvá^ il­letve lemulgálódóvá teszik', vagy más mó-20 don olyan átalakulásra hozzák avégett, hogy a zsiradékokat a megtisztítandó trágyáról eltávolítsák. Eközben a zsiradé­kok elpusztultak, a gazdasági élet számára jóformán elvesztek. Az iparban ily módon 25 elkallódó zsiradékmennyiségek tetemeisek pl. a vas- és fémipar óriási mennyiségű zsiradékkészletet tesz tönkre a tárgyak zsir­takmításakbr, a gyártáskor előálló vas- és fémhulladékokkal is rengeteg zsiradék 30 vész el, a géptisztító rongyokkal vagy tisz­tító gyapottal ugyancsak jelentős mennyi­ségű zsiradékot dobtak el vagy legfeljebb a rongyokkal együtt eltüzeltek. A textiliparban is sok zsiradék kallódik 35 pl. Pl., ha az úgynevezett zsírban nyírt gyapjút szappannal és vegyszerekkel mos­sák!, közben a gyapjuzsír olyan vegyi elvál­tozásokon megy át, hogy a kapott anyag­ból csak költséges és bonyolult eljárással lehet az értékes lanolint kitermelni- A tex- 40 tilipari gyártás közben használt elaint és zsiradékokat a kikészítéskor ugyancsak olyan mosással távolítják el, amikor a zsiradék mint használhatatlanná váló hul­ladék értéktelenedik el. i 45 Eddig sem hiányoztak olyan próbálko­zások, melyek célja a zsiradékok vi|ssza­nyerése volt. Pl. a vas- és fémhulladékok­ból vagy géptisztító rongyokból úgy pró­bálták visszanyerni a zsiradékot, hogy az 50 anyagot forró olajban áztatták, mely äz anyagban levő zsiradékot fellazította és azután az így fellazított anyagból a zsira­dékot centrifugáló gépekben távolítottakel. Ez az eljárás nem gazdaságos, mert költse- is ges berendezést igényelj az eredmény sem tökéletes, mert a 'géptisztító rongy utána nem lesz teljesen zslradékmentes, végül a költséges berendezés folytán kevés ilyen üzem áll csak rendelkezésre, tehát gya- 60 korlatilag csak kis mennyijsegű zsiradék fogható meg ilyen módon. A találmány célja a zsiradékot olcsó és egyszerű, tehát gazdaságos eljárással el­választani az ianyagtól és pedig olyan ,mó~ 65 don, hogy se a zsírtól szennyezett anyag, se pedig az elválasztott zsiradék vegyi el­változást ne szenvedjen, tehát úgy a zsírt hordozó alapanyagot, mint a zsiradékot a gazdálkodás számára megmentse. 70

Next

/
Thumbnails
Contents