132299. lajstromszámú szabadalom • Eltávolítható csatlakoztató távbeszélőzsinórokhoz

Megjelent 1943, évi december hó 1-én. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 132299. szám. VII/j. osztály. — T-6778. alapszám. Eltávolítható csatlakoztató távbeszélőzsinórokhoz. Standard Villamossági R. T. cég Budapest, mint Bell Telephone Manufacturing Company, Anvers (Belgium) jogutódja. A bejelentés napja.- 1941. évi november hó; 15. - -Belgiumi elsőbbség.- 1940. évi november hó 1§. A találmány sajtolt anyagú eltávolítható csatlakoztató távbeszélőzsinórokhoz, főként párhuzamos elrendezésű vezetőket tartal­mazó, vagy közönséges hengeres távbeszélő-5 zsinórokhoz. A találmány célja oly eltávo­lítható csatlakoztató létesítése, amely lehe­tővé teszi párhuzamos elrendezésű vezető­ket tartalmazó zsinóroknak szorítókhoz való csatlakoztatását a zsinór előkészítése 10 nélkül, azaz anélkül, hogy a vezetők szige­telését le kellene fejteni. A találmány szerinti csatlakoztató alap­lemezből, erre rászorítható szorítószervből és az alaplemezbe helyezett, belőle a szo-15 n'tószerv felé kiálló hegyes fogakkal ellá­tott csatlakozószorítókból van összetéve. A csatolt rajzok a találmány három ki­viteli példáját szemléltetik Az 1., 2. és 3. ábra szerinti kivitel pár-20 huzamos elrendezésű vezetőket tartalmazó távbeszélőzsinórinak csatlakozószorítókat hordozó tömbbel vagy mikrotelefonnal Való összekötésére alkalmas csatlakoz­tató. Ennek sajtolt szigetelőanyagból ké-25 szült 1 alaplemezében a távbeszélőzsinór H^ezetői számával egyenlő- számú 2 mélye­dés van s e mélyedések mindegyikében egy-egy — 3, 4, 5 — csatlakozószorító fog­lal helyet, E szorítóknak a mélyedésben 30 levő vége az alaplemezből kiálló hegyes fo­gakkal van ellátva, másik végét pedig jól vezető összeköttetés létesítésére alkalmas 9 fül alklotja. A 6 távbeszélőzsinórt a 8 csa­varokkal az alaplemezre szorítható 7 szo­rítószerv erősen rányomja a csatlakozószo- 36 rítok fogaira, minek folytán ezek áthatol­nak a zsinór vezetőinek szigetelésén és jól vezető érintkezésbe jutnak a vezetőkkel. Azi 1 alaplemeznek és a 7 szorítószervnek a 2 mélyedések mögötti 10 része rézsútos, 40 hogy mentesítse a csatlakozőszorítók fo­gait a zsinór esetleges meghúzásával járó igénybevételtől. A csatlakoztatót a 11 lyu­kakon átdugott csavarokkal lehet egy csat­lakozószorítókat hordozó tömbre vagy egy 45 mikrotelefonba erősíteni, mikoris a zsinór külön megerősítése felesleges, mert a csat iakoztató Sjzorosan fogvatartja a zsinórt. A 4., 5. és 6. ábra szerinti kivitelű csat­lakoztatót, amely különösen sajtolt mikro- so telefonokhoz való, a 2 lyukakon átdugott csavarokkal erősítjük a mikrotelefon kam­rájának fenekére. A 3, 4 és 5 csatlakoző­szorítók az alaplemez készítésekor való besajtolás vagy pedig melegben való be- 55 nyomás útján vannak az 1 alaplemezben rögzítve. A 3 és 5 szorítók oldalnyúlványai alkotják a mikrotelefon 6 és 7 érintklező­rugóit, bár ezieket a rugókat hozzá is lehet forrasztaná az említett szorítókhoz. A kö- 60 zépső csatlakozószorí tónak a hallgatóhoz vezető egyik huzal hozzáforrasztására vagy hozzácsavarására való nyúlványa van. A hallgatóhoz vezető másik huzal a 7 rúgó 8

Next

/
Thumbnails
Contents