132180. lajstromszámú szabadalom • Sajtolt üvegtalpra szerelt elektródarendszeres ikerdióda tizedméteres hallámú rezgésekhez

Megjelent 1943. évi november hó 16-áii. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 182180. szám. Vll/d. osztály. — L—8771. alapszám. Sajtolt üveglalpra szerelt elektródarendszeres ikerdióda tizedméterís hullámú rezgésekhez. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja: 1942. évi április hó 28. Németországi elsőbbsége: 1941. évi május hó 10. Tizedméteres hullámú rezgésekhez való kisütőcsövek jellemző tulajdonsága, hogy az elektronok repülési ideje rövid és hogy kapacitásaik, induktivitásaik és dielektro­mos veszteségeik kicsinyek. E csövek elő­állítása terén jelentős haladást jelentett a tőlünk javasolt sajtolt üvegtalp alkal­mazása. A találmány tizedméteres hullámokhoz való, sajtolt üvegtalpra szerelt elektróda­rendszeres olyan ikerdióda, amelynek a sajtolt .üvegtalp fenéklapjával párhuzamos elrendezésű és külön tartószervek mellő­zésével közvetlenül az árambevezető szer­vekre erősített elektródarendszere van. Az ilyen, fekvő elektródarendszeres, közvetett fűtésű ikerdióda szerkezeti fel­építése nagyon egj'szerű és anyagszükség­lete kicsiny. Az elektródarendszernek a 20 sajtolt üveg talp fenéklapjával párhuzamos elrendezése folytán a katóda rögzítésére való szigetelőanyagú korongok merőlegesek az elektródarendszer tengelyére és e ko­rongok egyikét közvetlenül az egyik anó­da árambevezető szervére lehet erősíteni, másikát pedig közvetlenül a fűlőszál két 10 15 25 árambevezető szervére. Ez lehetségessé tc^ szi, hogy az anódákat csak árambevezető szerveik tartsák s az anődák között ne kelljen a fenéklapot alkotó üvegen felül 30 szigetelőanyagot elhelyezni. A találmány szerinti ikerdiódák ennek folytán még .10 centiméteres hulláméi rezgésekhez is hasz­nálhatók. A csatolt rajz a találmány előnyös kivi- 35 teli példáját szemléiteli. Az ábra az elck­'tródarendszert hordozó sajtolt üvegtalp fe­lülnézete. 1 a sajtolt üveg talp fenéklapja, 2 az anődák két árambevezető szerve, 3 a (katóda, 4 éls 5 a hatodát tartó két szigetelő­anyagú korong, ö a fűtőszál két árambe­vezető szerve, 7 pedig a katóda árambeve­zető szerve. Szabadalmi igénypont: Sajtolt üvegtalpra szerelt eleklródarend­szejres ikerdióda deciméteres hullámú rezgésekhez, melyre jellemző, hogy a sajtolt üvegtalp fenéklapjával párhuza­mos elrendezésű és külön tartószervek mellőzésével közvetlenül az elektródák árambevezető szerveire erősített elektró­darendszere van. 40 45 50 1 rajzlap melléklettel. Felelős kiadó: dr. iaüoir.éri ÍZMBETNIK ISTVÁN m. kir. szabadalmi bíró. ..íftVÖ" Nyomdaszövetkezet, Budapest. IS.. Erkel-u. 17. Tel.: 1S2-278. Fel. vez.: Demién Ferenc

Next

/
Thumbnails
Contents