132175. lajstromszámú szabadalom • Önműködő képtávírókészülék

Megjeleni 1943. évi november hó 16-án. MA6TAE KIRÁLYI SZABADALMI BIEÓSÁQ SZABADALMI LEIRAS 132175. szám. VII/j. osztály. — L-—8733, alapszám. önműködő képíávírókészülék. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempélhof. A bejelentés napja: 1942. évi március hó 24. Németországi elsőbbsége: 1941. évi március hó 24. Bár a képtávíratozás hosszú idő óta mintaszerűnek bizonyult, okmányoknak drótnélküli úton vagy dróton való átvéte­lére, mindeddig oly készülékeket használ-5. tak e célra, amelyek a nagyközönség szá­mára hozzáférhetetlenek voltak. A továb­bítandó képnek és a veendő kép feljegy­zésére való papírnak a felfeszítesse szak­értelmet igényel, ezenfelül a képadó és a 10 képvevő bekapcsolása és kezelése is o.y bo­nyolul L volt, hogy avatatlanok ily készü éke­ket nem kezelhettek. Ez akadálya vo^t an­nak, hogy e készüléket a nagyközönség hasz­nálhassa, bár erre Iszükség volna, mert le­ss hetővé tenné például táviratoknak felü­gyelet alatt álló vagy felügyelet nélküli helyeken való feladását, a fő- és mellék­távíróhivatalok közötti forgalmat és a helyközi távíróforgalmat oly esetekben is, 20 amelyekben csak a távíratozásban gyakor­latlan személyzet áll rendelkezésre. Ehhez azonban oly készülékre van szükség, ame­lyet, mint a telefonautomatát, bárki ke­zelhet minden segédeszköz igénybevétele 2$ nélkül. A találmány ilyen, a nagyközönség ré­szére alkalmas önműködő képtávírókészü­lék, amelynek kezeléséhez semminemű elő­képzettség nem szükséges. 30 A találmány szerint a távíratok adása, ás vétele megfelelő övezetbeosztás alkal­mazásával teljesen önműködően történik' kizárólag a mindenkor beállított övezeten ál, mimellett a képtávirat adása, a tav­ai ira Li űrlapnak az e célra szolgáló nyílás­ba való bedobása után, indítószerkezet mű» ködtetésekor indul meg. A képtávírókészülék előkészített távirati űrlappal dolgozik, amelyet a feljegyzést hordozó oldalával előírt irányba fordíva 40 kell a készülék megfelelő résébe bedobni A papírlap élével a felfeszítésre való kép­hengernek tengelyirányú horonyába esik, mire egy az említett rés mellett levő csa­pót rugók rányomnak a résre, s a csapó 45 a papírlapot benyomja a henger említett hornyába. Amint a készülék jelzi, hogy működésre kész, megnyomunk egy indító­gombot. Ez a gomb érintkezőkarokát a távirati űrlap lyukain át a papírvezető rés 50 falára nyom s evvel egy áramkört zár, amely a bedobott papírlaptól működtetett érintkezőkaron át bekapcsolja a készülék motorját. A papir bedobására való rést fedő csapó ekkor elektromechanikai úton 55 elreteszelődik s meggátolja másik távírat bedobását a készülékbe. A motor forgásba hozza a képhengert, egy másik henger, az úgynevezett nyomóhenger pedig rá­szúrja a papírláp elejét a képhengeren le- 60 vő tűkre és aztán rásímítja a papírlapot a hengerre. A nyomóhengert a képhénger Megindításakor működésbe hozott bütykös tárcsák vezérlik. A papírlap felfeszítésé­nek befejezte után a nyomóhenger eltá- 60 volodik a képhengertől s egy fotócella megkezdi a képtávirat letapintását. A ké­szülék üresjárásának elkerülése és a veze­tékek jobb kihasználásának érdekében a képtávíratok különböző hosszának megfe- 70

Next

/
Thumbnails
Contents