132169. lajstromszámú szabadalom • Készülék nedvességlevezető csöveknek falazatba való fektetésére

Megjelent 1943. évi november hó 16-án MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 132169 szám. VIH/k. osztály. L—8201. alapszám. Készülék nedvességlevezető csöveknek falazaííia való fektetésére. Lang G. Robert mérnök, alkonzul, St. Gallen. A bejelentés napja: 1940. évi szeptember hó 14. Svájci elsőbbsége: 1939. évi szeptember hó 18. Falazat nedvességének levezetésére már régóta, jó eredménnyel alkalmaznak ned­vességlevezető csöveket, pl. Knapen-rend­szer szerint. Ezek erősen likacsos csövek, 5 különösen hatásos keresztmetszettel, me­lyeket előírt eséssel és egymástól alkalmas _ távolságokban, úgy helyeznek el a ned­vességtől kiszárítandó falazatban, hogy mellső végük nyitott marad. A tapasztalat lo azt mutatta, hogy a jó hatás szempontjá­ból fontos, hogy különösen a nedvességle­vezető csöveknek esését kell helyesen be­tartani. Emiatt azután a nedvességlevezető csövek fektetése meglehetősen nehéz. A 15 találmány ezt a nehézséget küszöböli ki. A találmány készülék nedvességlevezető csöveknek falazatba való fektetésére, mely likacsos, drótfegyverzettel ellátott, beépít­hető testből áll, mely a nedvességlevezető 2o cső felvételére átmenő csatornával van el­látva és amely beépíthető test biztosítja a nedvességlevezetőcső helyes esését. A csatolt rajzon a találmány példaképen felvett kiviteli alakjában van feltüntetve-25 Az 1. ábra a nedvességlevezető csőnek fala­zatban való lefektetésére való készüléket falba fektetve, függélyes hosszmetszetben mutatja, a \ 30 2. ábra az 1. ábra I—I vonala mentén vett metszet; a 3. ábra homloknézetet ábrázol. A rajzon —-1— jelöli a falazatot, —2— pedig annak vakolatát. E falazatba a —3— 35 lyuk van vájva^ melybe a nedvességleveze­tő csövek lefektetésére való készülék van helyezve. E készülék a likacsos anyagú, beépíthető —4— testből áll, melynek hossz­irányban átmenő —5— csatornája van és mely a —6— drótfegyverzettel van ellátva. 40 Az —5— csatornába a —7— nedvességle­vezető cső van helyezve, amelynek hossza a nedvességtől kiszárítandó fal vastagságá­tól függ. A beépíthető —4— testen, a —9— horgonycsapok segélyével, a —10— keret 45 van megerősítve. E —10— keretben a — 7— nedvességlevezető cső védelmére és rova­rok behatolásának megakadályozására va­ló —11— rács van felcsappanthatóan ágyazva. E —11— rács felcsappantáísa után ?o a—7—nedvességei vezető cső belseje tisztít­ható. A beépíthető —4— testnek hátsó vé­gében, az alsó oldalon, —12— nyúlvány van, mely a —13— rovátkák segélyével könnyen leválasztható részekre van osztva. 55 A nedvességtől kiszárítandó falazatban a —3— lyukakat a nedvességelvezető csö­vekkel való szárításhoz szükséges távolsá­gokban véssük ki. Ezután a —3— lyukakba helyezzük a beépíthető —4— testeket a 60 —7— nedvességelvezető csövekkel. A be­építhető —4— testek alsó oldalán levő —12— nyúlvány a helyes esés könnyű be» állítását teszi lehetővé, minthogy róla, szükség szerint, egy vagy több rész levá- 65 lasztható. A helyes esést, előnyösen, minta­sablonnal ellenőrizzük, melyet a nedves­ségelvezető csőbe vezetünk és a falazatnak fektetünk, vagypedig vízmércével irányí­tunk. Miután a beépíthető —4— test he- 70

Next

/
Thumbnails
Contents