132157. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási Elrendezés szabályozóértéknek létesítésére távolbalátó vevőkészülékben

Megjeleni 1943. évi november hó 10 an* MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 132157. szám VII/j, osztály. — H—10680. alapszám. Kapcsolási elrendezés szabályozóértéknek létesítésére távolbalátó vevőkészülékben. Hazeitine Corporation cég Jersey City, mint Wilson John Charles baysidei lakos jogutódja. A bejelentés napja: 1939. évi augusztus hó 25. A. E. A.-beli elsőbbsége: 193$. évi augusztus hó 26. A találmány kapcsolási elrendezésre vo­natkozik iszabályozóérték létesítséére, po­zitíven modulált jelek vételére való távol­balátó berendezésben. Ilyfajta távolbalátó 5 jelek általában iszakaszosan visszatérő in­tervallumokban nincsenek látófrekvencia­rezgésekkel modulálva és eme intervallu­mok meghatározott részeiben rendesen fix felvételi szintjük, pl. fekete-szintjük van, 10 míg ezen intervallumok más részeiben a hordozó amplitúdó további csökkenésének irányában lefolyó szinkronizáló impulzu­sok lépnek fel. Az említett intervallumokon kívüli, többi időben a hordozóhullám ren-15 desen az egyes képpontok világosságérté­keivel van modulálva. A találmány tárgya szabályozóérték lé­tesítése ilyfajta távolbalátó jelek vételére való vevőberendezésben. A szabályozóér-20 téknek bizonyos önműködő szabályozói­vagy beállító folyamatok kivál ásáia kell alkalmasnak lennie; pl. önműködő erősí­tőszabályozás, létesítésére vagy a közepes képvilágosság vezérlésére. A vevőberende-25 zés képreprodukáló csövében kaloJsugarat úgy térítünk el, hogy a párhuzamos sor-Szakaszok sorozatában, ennyit páziázzon végig és villantassori fel. A vett jel szinkro­nizáló-összetevőit a vevő eltérítő berende-30 zésének vezérlésére használjuk fel, hogy működését az adó megfelelő berendezésével szinkronizáljuk. A sugár intenzitását a fénymodulált összetevők vezérlik, hogy ily módon a kép reprodukáltassék. Bizonyos távolbalátó rendszerek a látó- 35 frekvenciával modulált jelet, amely a kép­nek megfelel, oly értelemben adják rá a hordozóra, hogy a< hordozó amplitúdó nö­vekedései a kép nagyobb világosságának felelnek meg; ez a »pozitiv moduláció«. Ily 40 rendszerekben a közepes képvilágosság kis­frekvenciás vagy egyenáramú összetevője közvetlenül, vagyis az átlagos hordozóin­tenzitásának az időintervallumok alatti vál­tozásaival vivődik át. A sorperiódusok kö- 45 zött nyugalmi vagy nullsszint jelentkezikj. Ez a szint a képben általában, amplitudó­szerűen a legnagyobb sötétség értékének felel meg, tehát feketének vagy egy kive­zérlési értéknek, mely a fekete-irányban, a feketén túl fekszik. Az ilyen értéket »fe­keténél-feketébb«-nek^ szokták nevezni. A szinkronizáló impulzusokat a hordozóra az említett intervallumok alatt a i'énymodulá­cióval ellentétes értelemben adják rá, úgy­hogy a hordozó-amplitúdó ekkor rendesen periodikusan 0-ra csökken. Ámbár e rendszerek általában kielégítő eredményeket szolgáltattak, mégis bizonyos nehézségekkel vollak kapcsolatcsuk. így pl. nehezen sikerült, valamely folyamat kielé­gítő, önműködő vezérlése az átlagos, vett hordozó-ampálu; ó ól íüg^ő é ben, de füg­getlenül a fénymoduláCiócól. Miután a hor­dozó átlagos intenzitása az adón közepes képvilágosság összetevőivel összhangban változik, sem a hordozó átlagos, sem pedig csúcsintenzitása nem • használható fel a szo-50 55 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents