132150. lajstromszámú szabadalom • Villamos jelátvivő berendezés

Megjelent 1943. évi november hó 16-án. VAGYAK KIHÍLYI AgE|j| SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132150. szám. VII/j. osztály. — S—17926. alapszám. %igmmmmm *^* mmmmmmmmmmmlml * mmmmmmamm ^^ Villamos jelátvívő berendezés. Standard Villamossági Részvénytársaság cég, Budapest, mint a Le Materiel Téléphoníque, Socíété Anonyme, párisi cég jogutódja. A bejelentés napja: 1939. évi július hó 12. Franciaországi elsőbbsége: 193S. évi július hó 13. Pótszabadaiom a 125.372. számú törzsázabadalomboz. A találmány a 125.372. sz. szabadalom leírá ,ában i mertetett berendezés tökéletes! • * ül ! vc változata. •.. z í.ii i-m leírásában ismertetett 5 .... ' . z rini vi.iamos jelátvivő berende­zés, kbcn. az átvitt jelek torzítását, melyet az átviteli útágon fellépő egyszer vagy többszörös visszhangjelek idéznek elő, to­vábbá hamis jelek átvitelét, vagy szelektív 10 elhalkulási jelenséget csökkentő és gyakor­latilag megszüntető módszert alkalmazunk. E módszer szerint az átviteli útágban két­irányú műhálózatot helyezünk el, mikor is az egyik irányban a torzított jeleket; átvisz-15 szűk és ha szükséges, erőítjük, a maiik irányban pedig e torzított jeleket késleltet­jük, átváltjuk és kívánt mértékben gyön­gítjük, azután pedig a műhálózat közvet­len csatornájában átvitt jelekkel keverjük, 20 az átváltott jelek oly gyengítése és késlel­tetése mellett, hogy e jelek a fő jelet követő zavaró jelekkel ellentétes hatást létesítenek és az utóbbiakat gyakorlatilag megszünte­tik, 25 Ilyen kiegyenlítő műhálózattal a beren­dezéshez tartozó szabályszerű átviteli csa­torna bizonyos már létező részei állhatnak kapcsolatban, mikor is e műhálózat a tor­zított jeleket átvivő szabályszerű átviteli 30 csatorna bárminő megfelelő pontján he­lyezhető el, így pl. e jelek erősítési vagy ismétlési pontján, vagy p-dig ismét egy vé­teli ponton. Jelátvivő csatornán fogalom alatt, villamos* jelek térje z é éri alkalmas bárminő közeget értünk, pl. két vagy több 35 vezetékes átviteli vonalakat, koaxiális ká­belt, dialaktrikus kábelt, sőt még oly át­vivő csatornákat is, melyek rádió útján kapcsolatot létesítő pontokat tartalmaznak. A találmány szerint, villamos jelző be- 40 rendezéseknél, melyben a jelek visszhang jelenség okozta torzításnak vannak kitéve, vagy hamis jelek, illetve szelektív elhalku­lás veszélye forog fenn, a fenti kiegyen­lítő műhálózat impedanciában végződő 45 egyetlen mű átviteli vonalból áll, Az utób­binak impedancia értékeit és záró impedan­ciáját úgy választjuk meg, hogy e műháló­zatból elvezetett torzított jelek egy része késleltetésen, gyengítésen, visszaverődé- 50 sen megy át, azután pedig ez a rész az át­viteli csatornára oly késleltetéssel és gyen­gítéssel jut, hogy a művonalból kilépve, a szabályszerű átviteli csatorna torzított je­leinek torzítási összetevőit gyakorlatilag 55 megszünteti. A találmány szerint továbbá, a művonal záró impedanciája olyan előre meghatáro­zott természetű és értékű, hogy a gyengítés változá .a magának a művonalnak frekve»- 60 ciája útján- egyenlítődik ki, illetve az átvi­teli útágra űrnél ráadott torzított jelek a

Next

/
Thumbnails
Contents