132145. lajstromszámú szabadalom • Berendezés olyan kisütőcsővel, mely az elektronokat nyalábolja és melyben azok vezérlőtéren haladnak át

Megjelent Í943. évi november hó 16-án. 'MAteiAi' KIBALYI ^^^» SZABADALMI BIRŐSÁ0 SZABADALMI LEÍRÁS 132145. szám. VII/j. osztály. — P—10091- alapszám. Berendezés olyan kisütőcsővel, mely az elektronokat nyalábolja és melyben azok vezérlőtéren baladnak át N. V. Philips' GbeÜamp3üíabríeken cég, Eindhoven (Németalföld.) A bejelentés napja: 1911. évi július hó 16, Németalföldi elsőbbsége: 1949. évi július hó 19. A találmány berendezés olyan küsütőcső­vel, mely az< elektronokat nyalábolja és mely­ben azokon vezérlőtéren áthaJadnaü, melyei két, melyeket a továbbiakban határoló-5 elektródáknak nevezett elektróda határol. A találmány szerinti, berendezésnél az« emlí­tett térben elektróda segélyével az elektro­nok sebességvezérlésér idézhetjük elő, a se­bességváltozásokat pedig e téren kívül in-1® tenzivitásváltozásokká alakítjuk át. A találmány szerint a határolóeléktró­d'K revén határolt vezérlőtérb.n két sebes­aig^zú^ódckíróüa van, mr.': vekhez fázis­ban 180 -kai eltolt, azjonos, frekvenciájú 15 vezérlőfe^zültségeket vezetünk. Az C'tk-ronok kezdő ebes; égét és a c e­bességvezérlőelektródák hosszát célszerűen likként vála ztjük, hogy az elektronoknak két ozom,,zedos rés közötti futóideje a ve-20 zérlőfeí-zültségek rezgésidejének^tgyedevel vagy feievel egyenlő. A találmány szerinti beredezésnek, mely­nél a határolóelektródák révén határolt vezérlőtérben két vezérlőelektróda van, az 25 az előnye, hogy a sebességvezérlőelektró­dák adott hosszánál ugyanazt a hatást kap­juk, mint a vezérlőtérben egyetlen sebes­ségvezérlőelektródát tartalmazó és kétszer akkora vezérlőfeszültséggel dolgozó beren-30 dezéssel. A találmány szerinti berendezés továbbá kiü'öniöisen előnyös, ha két párhuzamos ve­zetékből álló Lecher-féle di'ótrendszert' a vezérlőelektródákkai részarányosán kell 35 összekötnünk. A találmányt még részletesebben a rajzon látható foganatosítás! példájának vázlata kapcsán magyarázzuk meg. A feltüntetett kisütőcső légüres 10 üveg­burát tartalmaz, melynek egyik végén ll 40 lapítással, másik végén pedig 12 lapítás van. A búra gyakorlatilag állandó intenzitású és elektronsebességű elektronnyalábot keltő szerveket tartalmaz: Ehhez különféle szerveket alkalmazhatunk. A rajzon meg- 45 adottak csupán példának tekinthetők. Esze­rint a berendezés az elektronnyaláb •létesí­tésére 13 izzódrótot, ezt körülvevő 14 l-uvto­dát, 15 veiérlőelektródát és 16 szívóaiió dát tartalmaz. ä0 A berendezés üzeme közbe a 13 izzódró­iot 17 telepből szállított áram hevíti, a 16 szívóanódához) pedig a katódához képest pozkív, 18 feszültségforrásból szakított al­kalma? feszültséget vezetünk. A 15 vezérlő- 55 elektródához a katódához képest pozitív, célszerűen szabályozható előfészültségét ve­zetünk, melyet a 19 feszültségforrás szál­líthat. A cső másik végén oly 20 anóda van, 60 melynek a ikatódáról emittálódó Selekflro­nokat kell felfognia és melyet a továbbiak­ban fogóelektródának) fogunk nevezni. A 20 fogóelektródának a katódára néző olda­lán hengeres 21 elektróda van, melynek a 65 20 fogó elektródáról emittálódó szekundér­elekrónokat elfognia, illetve visszahajtania kell és ezért a 21 elektródának a 20 fogó­elektródáhíoz képest, pozitív, illetve negatív.

Next

/
Thumbnails
Contents