132113. lajstromszámú szabadalom • Fekvő forgókemence vasércek és hasonló anyagok redukálására

Megjelent 1943. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 132113. szám S—19955. alapszám. Fekvő forgékeinence vasércek és hasonló anyagok redukálására. „Sachtlehen" Aktiengesellschaft für Bergbau und chemische Industrie, Köln. A bejeién lés napja: 1938. évi január hő 2t-* — Németországi elsőbbsége: 1937. évi október hó Romániai szabadalom száma: 27230 Fémvasat vasércekből vagy egyéb oxi­dos vasvégyületeket tartalmazó anyagok­ból előállítottak már akként.^ hogy az é..*c és a redukáláshoz használt szén elegyét 5 nagyjából vízszsiníes forgókemencében ég­hető gázokkal hevítették. A kemencét sza­kaszosan tartották üzemben, vagyjjs a vas­ércekből, redukáló szénből és adott eset­ben egyéb adalékokból, mint mészből és 10 egyéb folyósílqszerekből álló töltetet cél­szerűen előmelegítve a forgókemencébe adagolták íós a kemencében mindaddig he­vítették, míg a vas redukálódott és megol­vadt. Ekkor a folyékony vasat és a salakot 15 'a kemencéből lecsapolták és a kemencébe új tölte let adagoltak, A kemencét az egyik homlokoldalán elrendezett lángzóval (égő) íűtötték- A lángzó elégési gázai a hom­lokfalon kialakított nyíláson át a kemen-20 céhe jutottak, majd azon átáramoltak és a másik homlokoldalán kialakított nyílá­son át eltávoztak. Fűtőanyagként éghelŐ gázokat, olajat, vagy szénport alkalmazták. Az elégési levegőt célszerűen hagy mér-25 tékben előmelegítve alkalmazták. A láng­zók tetszés szerint úgy voltak beállítha­tók, hogy oxidáló, semlegesítő, vagy re­dukáló fűtőláng keletkezzék. Kitűnt, hogy a vas redukálásának en-30 nél a módjánál a forgókemence tűzálló bélésének egyes helyei igen nagy mérték­ben elhasználódnak, például a tűzálló bé­lésnek a lángzó közelében fekvő megha­tározott körzetei 'sokkal erősebben szen­vednek, mint a kemencebélés egyéb ré- 35 szei. Ha a kemencén a salak vagy a fo­lyékony vas eltávolítására való lecsapoló nyílások vannak, akkor egyes lesetekben ä 'kemencebélés a lecsapoló nyílások köze­lében is gyorsabban megy tönkre. Hogy 40 a forgókemence tűzálló bélésének tartós­ságát meghosjszabbítsuk, a találmány ér­telmében a forgókemencét úgy rendeztük el, hogy függőleges tengely körül elforgat­ható legyen. A kemencét például forgató- 45 korongra helyezzük. Ennek következtében a kemencét meghatározott időközönként a vízszintes síkban 180°-kal elforgathatjuk, úgyhogy a kemencének azt a homlokol­dalát, mely eddig a lángzó előttt helyez- 50 kedett el, ekkor a.gázhuzattal kötjük ösz­sze, a másik homlokoldala pedig, mely ed­dig a gázhuzattal volt összekötve, most a lángzó elé jut. A találmány szerinti ke­menőénél továbbá oly szervekről is gon- 55 doskodunk, melyekkel a kemence rézsú­tos vagy függőleges helyzetbe hozható, úgyhogy ekkor a salakot vagy a folyékony vasat vagy mindkettőt a kemence egyikhomi­lokoldalán lévő nyíláson át távolíthassuk 60 * Ez a ,nap a 4030/1941. M, E. sz, rendelet 2. §-a értelmiérien1 a nomán királyságnál annak idején tett szabadalmi bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents