132094. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízálló papíros, különösen műnyomó papíros előállítására

Megjelent 1943. évi november hő 3-án. MAGTÁR KIKÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS i;i2094. Xlíl'a. osztály. — K —15528 alapszám. Eljárás vízálló papiro", különösen műnyomó papiros előállítása rr. Kornis Katarina, Szabadka. A bejelentés napja: 1939. március 15.* A találmány eljárás vízálló papiros, kü­lönösen szines műnyomó papiros előálli1 ­tására és célja vízzel és letörléssel szemben áUékony, nigalmas bevonat előállítása ugy, 5 hogy a papiroson ínég vízben oldható festé­kek és másefíélék is oldhaiatlanul rögzíthe­tők. E eé ra eidig kazeint, zsel tint vagy más efféle anyagokat használtak, melyek arány­lag drágák és az ily papiros előállítását te-10 fcemes költséghez kötik. Nem ismeretes még eljárás a kazeinnek olcsóbb termékkel való helyettesítésre és e helyettesítés ellenére azonos tulajdon­ságú papiros előállítása^ 15 Ezt a feladatot a találmány azzal oldja meg, hogy a kazeint részben, sőt némery­kor jelentős mértékben keményítővel he­lyettesit] ük', mely sokkal olcsóbb a kazein­nél. Nem volt előreláthatói, hogy ez a pót-20 anyag oly termékhez fog vezetni, mely sem­milyen tekintetben sem marad a kazeinnal ellátott papiros mögött; mivel a keményítő nem vizálíó ós nem keményithiető» A feltaláló megállapította, hogy a kaze-25 in ennek ellenére olcsó keményitővel he-1 lyettesitheto,^ ha a keményítőt alkáliákkal hideg utón feltárjuk ós higfolyóisságig ke­verjük. Az így elkészített keményítő, melyet előbb a festékmasszával dörzsölünk öszr 3 j sze és csak azután keverjük a kazieinoldattai és a cserzőszerrel, oly papiros előállítását teszi lehetővé, mely minden követelmény­nek teljesen megfelel, A találmány szerint keményitő-liebontá­sí termékeket és kieményitőszerekiet hasz- 35 nálunk. A keményíthető keményitcVIebbn* lási terméket kukorica, burgonya, rizs, tá­pióka, szágó stb. hativ keményítőjéből alká­liákkal, pl. karbonátokkal 'és hidroxidok^ kai hideg utón állítjuk elő. A keményítőnek 40 igy kapott lebontási terméke keménységé­vel tűnik ki. Keményitőszerként szerves kob loidális oldatok rendes cserz őszierei alkal­mazhatók, pl. krómsók, aluminiumsók, for­malin stb. 45 Az ismert eljárásnál 100 részi szárazí fes­lékmasszára 20-25 rész száraz kazein jufe A találmány szerint ezzel szemben 100 rész száraz festékmasszához csak kb. 10-16 rész száraz kazeint és kb. 5-12 rész keményítőt 50 használunk^ Példa: Első sorban keményitőoldatot állítunk elő-25-35 kg keményítőnek 85-90 liter vízben való iszapolásával, melyhez egyidejűleg 10- 55 14 kg 39° Bé^sürüségü, 25-30 liter vízzel fel­hígított nátriumhidroxidot vezetünk. Hig­fölyósitásig erőteljesen keverünk. Az ily mó­don kezelt keményitőoldatot 490-500 kg szá­raz festék és kb. 300-320 liter viz elegyével 60 jól összekeverjük. Ehhez a keverékhez azu­tán áttetsző ragasztószeroldatot adunk, mely * Ez a ma,p a 2810/1Q42. M. E. sz. rendelet 4. §-a értelméb|en a volt jugoszláv hatóságnál annak idején tett szabadalmi bejelentés napja.

Next

/
Thumbnails
Contents