132085. lajstromszámú szabadalom • Ragyasztóeljárás

Megjelent 1943. évi november hói 3-án. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BIEÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS í32083. szám. Xl/d. osztály. — F- 10125. alapszám Ragasztó eljárás. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfüit a\Main. A bejelentés napja: 1934. március 5.» —Németország! elsőbbsége: 1933- március 11. A találmány eljárás mindenfajta anyáig, különösen fa összeragasztására, melynél egymással kötés közben ragasztóréteggé re­agáló két anyagot a ragasztandó felületre 5 egymástól elkülönítve viszünk fel. Ismeretes, hogy fát, különösen réteges* falemezt és furnirfát karhamidból, tiokar­bamidból vagy ezek származékaiból és al­dehidekből és ezek polimerjteiből kapott 10 kondenzáiási termékek vizes oldatai, vala­mint keményitőszenek, mint savak, savanyu sók, vagy savat lehasító anyagok alkalmazá­sával ragasztanak össze. Ennél &z ismert el­járásnál az összeragasztandó felületekre a 15 kondenzáiási termékeknek a keményitcszer­rel való keverékét viszik fel. Ha viszonylag lassú hatású keményitőszert alkalmaznak, a ragasztóanyagnak megfelelően hosszabb kötési időre van szüksége. Ha ezzel szemben 20 a ragasztóanyagnak gyorsanható keményi­tőszerrel való keverékét alkalmazzák, a ke­verék idő előtt köt és pl. a keveréknek na­gyobb ragasztandó felületre való felvitele esetében az előbb felvitt rész már meglkemé-25 nyedik, mielőtt az egész felületet sikerült volna befedni. Az említett hátrányokat a találmány él­teimében elkerüljük, ha a két egymással re­akcióba lépő összetevőt csupán az egymás-30 sal összekötendő felületeken vagy azok kö­zött hagyjuk egymással .elkeveredni. A találmány szerinti eljárás alapanyagai­ként természetes ragasztóanyagok, mint nö­vényi vagy állati enyvek, különösen azon­ban ragasztóanyagként használható oly mü- 35 anyagok alkalmazhatók, melyek keményítő­szer segítségévei kötésre késztethetők. A ta­lálmány szerinti eljáráshoz a mesterséges ragasztóanyagok közül különösen előnyö­sen a karbamid-aldehid-kondenzájási terme- 40 kek alkalmazhatók. Célszerűen ugy járunk el, hogy először vékony rétegben a keményitőszert előnyö­sen vastagon folyós állapotban visszük fel, hogy az összeragasztandó anyagba ne szi- 45 viódjon be túlságosan, majd 'a ragasztóa­nyagot kentjük fel és ezután az összeragasz­tandó részeket összesajtoljuk. Oly anyagok ragasztásánál, melyeknél a ragasztóanyag átütését el kell kerülni, pl. nemesfa fúrni- 50 rozásánái elegendő, ha mind a keményitő­szert, mindpedig a ragasztóanyagot az ösz­iszjeragasztandö felületeknek 'csupán egy­egy oldalára visszjük fel. Vastagabb dara­boknál, melyeknél a ragasztóanyag átütése 55 nem jön tekintetbe, mind a keményitőszjert, mindpedig a ragasztóanyagot mindkét ösz­saeragasztandó testre felviheljjük1 . A ragasztóanyagot és ,a keményitőszert egymástól elkülönítve olymódon is felvi- 60 he tjük, hogy először a ragasztóanyagot ken­jük fel, majd a ragaszltóanyagiiéteget a'kie­ményitőszer higfolyós oldatával vonjuk' be, illetve porlasztjuk' be. ~M. 'v&.'Ä-iÄl wL£- ^T"" * »* """»•» * «* *•""« "»tó* a '

Next

/
Thumbnails
Contents