132052. lajstromszámú szabadalom • Elektrosztatikus mikrofon

Megjelent 1943. évi november hó 3-án. MAGTAR KIKÁLYI AajfiK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 132052. szám VII/j. osztály. — F—9814. alapszám. Eíeklr«sz!atikus mikrofon. „Fides Gesellschaft für die Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schlitzrechten mit beschränkter Haftung" Berlin, mint a Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Berlin-Síemensstadt-í cég jogutóda. A bij jelo3Ícs napja: 1941, évi december hó 9. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi december hő 9. A ía'álmány elektrosztatikus kondenzá­tormikrofon, amelynél a helylálló elektró­da lyukasztott, úgyhogy a membránt a hanghullámok mindkét oldalról érik. Az 5 ilyen mikrofonban, amelyet az alábbiakban gradiens mikrofonnak nevezünk, a mem­brán két oldalán uralkodó nyomások kö­zötti különbséget hasznosítják. A talál­mány szerinti mikrofon a tiszta nyomás-10 mikrofonoknak attól a csoportjától, amely­nél a mikrofontest méretei az átviendő frekvenciák hullámhosszával szemben ki­csinyek lévén, a mikrofon érzékenysége független a hang beérkezési irányától, ab-15 ban különbözik, hogy határozott irány­karakterisztikája van, vagyis a mikrofon érzékenysége különböző irányokban egy­mástól eltérő. A gradiensmikrofonok ka­rakterisztikája rendszerint nyolcasalakú, 2o vagyis az ilyen mikrofon az azt elől és há­tú}, a mikrofon síkjára merőleges irányban érő hanghullámokat nagyobb érzékenység­gel veszi, mig az erre a kiváltságos irányra merőleges síkban mért érzékenysége kü-25 lönöscn kicsiny, vagy gyakorlatilag nul­lával egyenlő. Ismeretes, hogy normális, nyomásmikro­fonként működő kondenzátormikrofon nyolcas irányérzékenységű gradiensmikro-30 fonná azzal alakítható át, hogy a kon­denzátormikrofon tokján helytálló fegyver­zetként lyukasztott elektródát alkalmazunk és a mikrofon testében nyílásokat készí­tünk. Ha a mikrofon testében ilyen áttöré­sek vannak, akkor a membránt a hang már 35 nem csupán az egyik olda'on, hanem mind­két oldalon éri, úgy, hogy a membrán mű­ködtetése szempontjából már nem a hang­nyomás, hanem a membrán előtti és a membrán mögötti térben uralkodó hang- 40 nyomások közötti különbség mérvadó. En­nek következtében a membrán síkjában az érzékenység kicsiny, vagy gyakorlatilag nulla. A normális irányban, tehát a mem­bránra merőleges irányban érkező hang­hullámok esetén az érzékenység a legna­gyobb. Az ilyen, rendszerint a hangosfilm tech­nikájában használatos mikrofonokat úgy kell szerkeszteni, hogy azok kiváltságos irá- 50 nyolcban különösen érzékenyek legyenek, azonban a nyolcas iránykaraklerisztikánaík csak a mikrofon egyik oldalán szabad ér­vényesülnie. A találmány célja oly mikro­fon szerkesztése, amelynek ilyen egyirányú 55 érzékenysége, nevezetesen a mikrofonnak vesealakú iránykarakterisztikája van. Olyan mikrofonok, amelyeknek veseala­kú irányba, ale'eriiztikájuk van,ismére e ck és úgy állíthatók elő, hogy a nyomásmikro- 60

Next

/
Thumbnails
Contents