132014. lajstromszámú szabadalom • Földmágnességgel befolyásolt iránymutató

Megjelent 1943. évi október hó 11-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 182014. szám. VII/j. .osztály. L—8690. alapszám. Föidmáginesség'gel befolyásolt iránymutató. Luftfahrtgerätewerk Hakenfelde Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin-Spandau A bejelentés napja: 1942. évi február hé 26. Németországi elsőbbsége: 1941. évi Január hé 31. Ismeretesek olyan iránymuiatók, ame­lyek a FöM magneres mezejének behalása ' a'atl működnek, továbbá úgynevezett föld­induktoros iíánymu'alők, melyeknek forgó 5 fegyverzetük van. Ezek a berendezések len­gő rendszerrel dolgoznak és alkalmazásuk járművekben, különösen lég járművekben lényeges nehézségekkel jár. Ezért javasolták már olyan iránymuta*-10 tók szerkesztését, melyeknek nincsenek' mozgó alkatrészei. E rendszerekben a föld­mágnesség mezejével befolyásolható, nagy­mértékben permeabiíis anyagból, például vas-nikkel-ötvözetből készült testeket al-í 15 kalmaznak, melyeknek szakaszosan változó árammal táplált tekercseik vannak. Az egyik ilyen ismert berendezésnél a test! telített állapotában a testen levő tekercsek­ben folyó váltóáram görbéjének a föld-20 mágnesség mezejével létesített torzulását arra használják, 'hogy nemlineáris karakte­risztikájú ellenállásokkal egyenáramú ösz­szetevőt szűrnek ki és a mérésnél ennek az összetevőnek a nagyságát veszik ala-25 pul. Egy másik ismert berendezésnél a földmágnesség mezejével a testben keltett mágneses fluxusra, amely a testben meg­határozott fokú telítettséget létesít, járu­lékos, szakaszosan változó segédfluxust 30 szuperponálnak, amely a testet szakaszo­san teljes mértékben telíti, E segédfluxusr nagysága a földmágnesség mezejével oko­zott mágneses telítés mindenkori mértéké-' tői függ. ;A mérést a segédfluxussal, a 35 testen elrendezett szekunder tekercsbén in-40 dukált elektromotoros erő alapulvételével, végzik. A találmány oly iránymutató, melynek Inyugvó alkatrészei vannak és amelyben ugyancsak nagymértékben permeabiíis, elő­nyösen pálcaalakű testeket és ezeken el­rendezeti, szakaszosan változó áramokkal táplált tekercseket alkalmazunk. A föld­mágnesesség mezejével :a testekben kel­tett mágneses fluxus a testek piermeabiü- 45 tását befolyásolja. E testek fojtójesévék csé­vemagjaiként működnek és a fojtótesévék ellenállása a csévemagok permeabilitásá'-' nak változásával arányosan változik. A mé­rést ez ellenállás-változások alapulvételé1 - -0 vei foganatosítjuk. A találmány szerinti iránymutató egyik előnyös kiviteli alakjánál két egymással célszerűen .párhuzamosan elrendezett pál­caalakú testet alkalmazunk, melyek mind- 5 3 egyikéhez egy-egy tekercs tartozik és mind­két tekercset egymásközt egyenlő, szaka­szosan változó egyenáramokkal ciklikusan olymódon tápláljuk, hogy a testekben egy­mással ellentétes értelmű egyenáramú flu­xusok keletkeznek és a két tekerccsel so­rosan fogyasztót, például mérőkészüléket úgy rendezünk el, hogy azt a két tekercs­ben folyó egyenáramok közötti különbözeti áram befolyásolja. A találmány részleteit a rajz kapcsán! magyarázzuk, amelyben az 1. ábra a találmány szerinti megol­dás elvi vázlata, 60 65

Next

/
Thumbnails
Contents