131986. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kénsav töményítésére

Megjeleni 1943. évi szeptember hé 15-éiu MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131986. szám. IV/h/l- osztály. — F—9479. alapszám. Eljárás kénsav íöményítésiérte. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/Main. A bejelentés napja; 1941. évi július hő IS. —Németországi elsőbbsége: 1940. évi július hó 18. Különböző eljárások ismeretesek, melyek szerint kénsavai tömérryítése végett közf­vetlénül forró gázokkal hoznak érintke­zésbe. Ezeknek az az előnye, hogy több-5 nyiite jó hőlkihasiznáiájssal dolgoznak, el­lenben az a hátránya, hogv vagy ama tö­niénységi határ, amellyel a sav töményít­hető, korlátolt, vagypedig az eltávozó gá­zok íködalakban jelentős mennyiségű kéir 10 savat visznek magukkal, úgyhogy a vesz­teségek elkerülése és a környezetre terhes gázoík felfogása végett szűrőket kell alkal­mazni. Ugy találtuk, hogy a jó hőkihasználás 15 előnyét az említett hátrányok nélkül elér­hetjük, 'ha a folyadéjénenn'yiségnek a forró gázok! mennyiségéhez való viszonyát a sav átszivattyúzáisával és a töményítőszcrkezet­be való többszöri feltöltésével elegendően 20 növeljük. A tetszőleges eredetű forró gá­zoknak a kénsavval való bensőséges érint­kezése ekkor akként megy végbe, hogy a gázoiklat üres vagy alkalmas töltőltestek­kiel 'töltött csíörgedeztetőtornyon, illetve fe-25 nekdkkel ellátott tornyon át szivattyúval szívjuk vagy nyomjuk és a kénsavat a to­ronyban finom eloszlásban lecsörgedezte t­jük. A savat a töményítő készülékbe clőtét-3> edényből, pl. szivattyúval visszük be. Az időegység alatt beszivattyúzott mennyiséget oly nagyra választjuk, hogy a ködképző­dés a kívánt határ alatt maradjon és a sav töménységét az előtéttartályban akként 35 állítjuk be, hogy a töményítőkészülékből elfoiyó és a forró gázok révén tömé'nyített sav lq,vánt töménységű legyen. Az. előtéh tartányba egyrészt a töményített sav egy részét és másrészt a töményítendő híg kén­savat folyatjuk be, mimellett e két sav 40 mennyiségiét akként állítjuk he, hogy az1 ' elő­tét tartányban a sav a kívánt töménysége és a sav állása tartósan állandó maradjon. A forró gázok révén a berendezésben tö­ményített s/av többi részét kész termiek- 45 ként elvezetjük. A töményítés foganatosításához alkal inas berendezést a rajz vázlatosan szemlél­teti. Töltőtestekkel ellátott —a— toronyba 55 fent porlasztó fúvókával ellátott - b— csö­vön át a töményítendő kénsav folyik be. A. forró füstgázok az —a— toronyba a —c— csatornán át áramolnak be és a torony­ban lefelé csörgedező kénsavval ellen- 55 áramban haladnak. A torony aljában ösz­szegyűlő tömény kénsavat részben a —d— csövön át vezetjük el, míg a nagyobb r,é­sze a?| l—ie— jlartányba jrií, amelybe az —f— csövön át a készlettarlányból híg 60 kénsavat folyatunk be olv mértékben, hogy a —g— szivattyú által a —b-~- csőbe juttatott kénsav töménysége mindig azo­nos legyen. Az ismertetett eljárás révén a táyoző gá" 65 zokban a kénsavköd fellépését- gyakorlati­lag megakadályozzuk, mimellett tetszőle­ges hígítású kénsavat 80—90%- alatti tet­szőleges töménységre töménvíthetjük. Ter­mészíetesen az elgőzölgési egyensúlynak 70 megfelelő mennyiségű hhSOcgőzök kelet­kezését nemi gátolhatjuk meg, úgyhogy a

Next

/
Thumbnails
Contents