131953. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a ciklopentanopolihidrofenantvénsorozat új vegyületeinek előállítására

2 13 19 5 3. ehhez a reakcióhoz^ magában véve ismert módszerekkel történik. A szabad hidroxil­csoport példaképen ásványi savaknak elő­nyösen jégecetben vagy pedig alkoholos, 5 dioxánoi?. Vagy másefféle oldatával, fosz­. foroxiklloridda1 , biszulfátokkal, hangyasav­val, oxálsavvial, savanhidridekkel, mint acc­tanhidriddel vagy fpszijorpentoxiddal vagy katalizátorok, mint jód" vagy karbonsavas 10 sók behatásával hasítható le. Eszterezett hidroxilcsoportokati előnyösen Higoilákal, földalkáliákkal, karbonátokkal, karbon­savas sókkal, szerves bázisokkal, mint piridinnel, dimietilaniJinnal stb. hasí-15 tunk le. Az (említett szervek helyett vagy ezekkel együtt fokozott hőmérsékle­tet és/vagy csökkentett nyomást is alkal­mazhatunk. Esetleg közömbös gázok jelenlétében dolgozhatunk. Ahelyett, Hogy 20 halogénhidrogénsavészterekből közvetle­nül halogénhidrogént hasítanánk le, a ha­logént 'smert módon kvaterner ammo­niummaradékkal is helyettesíthetjük és ezt hasíthatjuk le. Szabad vagy helyettesített 25 aminocsoportokból kiindulva is előnyösen a kvaterner ammoniumvegyületekeü át vett utat választjuk. Ha kiindulási anyagként szabad vagv helyettesített pol'oxivegyületeket, mint pél 30 dául 3,12-dioxivegyüle tekét alkalmazunk, akkor egyrészt a Ggyűrűben részleges ha­sítást végezhetünk, például, a poliésztere­ket, különösen a kevert poliésztereket vagy pedig a csak részben eszterezett po-35 üoxivegyületeket hevítve. Másrészt a gyű­rű összes szekunder hidroxilcsoportjait, a 12-helyzetben esetleg jelenlevő szabad vagy helyettesített hidroxilesoport kivéte­lével, ketocsoportokká lehet átalakítani és 4Q a 12-es; [helyzetű helyettesítő eltávolítása' után ezeket a ketocsoportokat esetleg újra hidroxilcsoporttá alakíthatjuk vissza, Esetleg képződött keverékeket ismert mód­szerekké, mint pl. frakcionált krístályo-45 sítással. szublimátással, a keverék szétvá­lazításával, származékokká való átalakí tással, kromatográfozással bonthatunk széjjel, mimellett mindegyik elválasztási módszert külön-külön vagy a többiekkel 50 kapcsolatosan alkalmazhatjuk. Az eljárás termékei a ciklopentanopoli­hidrofenantrén-váz széngvűrűjében új ket­tős kötést tartalmadnak, melynek helyzete azonban nem bizonyos. Így például 12-55 aciloxi-progeszleronból kiindulva túlnyo­móan a A 4,5; ll,12-pregnadién-3,20-diont kapjuk, Mint újabb kutatások mu­tatják, ez utóbbi egy a 11-oxi-progeszteron­ból víz hasításával kapott vegyülettel nem 'mutatkozott azonosnak (lásd Melv. Chim. &o Acta, 24, 351. oldal, 1941. évf.). Eszerint ebben a kettős kötés bizonyosan nem a 11,12-helyze Lben van. Ha a 12-e.s helyzetű helyettesítő eltávolí­tásával nyert termékek szabad vagy helyei' ^ tesített (szekunder gyűrűbjdroxilcsoporto­kat tartalmznak, akkor ezeket azt követő leg (esetleg megelőző.hidrolízis után, oxidá­ló, illetőleg dehidráló szerekkel ketocso^ portokká alakíthatjuk át, például egyrészt 70 krómsavval jégecetben vagy permanganát­ban, másrészt fémekkel, fémoxidokkal vagy fémalkoholátokkal, illetőleg -fcnolátokkal; karbonilvegyületek (aceton, ciklohexánon; és máseffélék) jelenlétében. A gyűrűben' 75 jelenlevő kettős kötéseket emellett esetleg átmenetileg halogén, illetőleg halogénhid-. rögén addicionáltatásával megvédjük. Ha azonban, a lehasítási termékek gyűrűjükön ketocsoportokat tartalmaznak, akkor cze- 8Q ket eizt kövei őlieg redukálószerekkel szekun­der karbinolcsoportokká alakíthatjuk át, például katalitosan, így nikkellel gerjesztett hidrogénnel, ahimíniunialkohoiáloUkal vagy -íenolálokkal vagy alkálifémekkel alkoho- g ­lok jelenlétében. Az új karbinolesoporlo-i kat ezután magában, véve ismert, módon észterezhetjük. Az eljárás termékei gyógyászati tag érté­kesek vagy ilyen termékekké alakíthatók. nA vu 1. Példa 1 rész A 4 , 5 -12-aceloxi-pregnén-3,20-diont (12-acetoxiprogeszteron, Op. 183°) vagy A á , 5 -12-ben zoxi-pregné n~3,i20-diont (12-benzoxi-progeszteron, Op. 164'J ) nitrogénben vagy 12 innres vákuumban 1—2 óra hosszat 300- 310°-m hevítünk. Mi­után a. habzás enyhüli, nagy fokú vákuum­ban átdesztillálunk és a desztillátumot éterben felvessizük. Az éleres oldatot ezután 1Q semlegesre mossuk, megszárítjuk és begő­zöljük, A maradék 15 rész alumíniumoxid alkotta oszlopon kromntograíálva 175 -17 7° olvadáspontú vegyületet ad, melynek szerkezete valószínűleg azonos a

Next

/
Thumbnails
Contents