131948. lajstromszámú szabadalom • Egymással szemben fekvő hengerekkel ellátott léghűtésű motor

Megjelent 1943. évi szepiteinbler hiói 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEIRAS 131948. szám. V/íí/2., (XX/a/2.) osztály. --- R—8197. alapiszám. Egymással szemben fekvő h^ingercskkii'-l ellátott léghűtésű motitor Ringhoffer-Tatra-Verke A. G. cég, Prag-Smichov. A bejelentés napja: 1941. évi július hó 23. ("seh-niorva protektorátusbeli elsőbbsége: 1940. évi július hé 29. Olyan léghűtésű moIonoknál, amelyek hengerei vízszintes síkban, egymással széni­ben fekve vannak elrendezve, különösen pedig áramvonalas járművekben alkalma-5 zott motoroknál, amelyek a jármű hátsó részében vannak elhelyezve, a hűtőlevegő fúvóját nem lehet egyszerűen a forgattyú­tengelyhez csatlakoztatni, amint jajz a járfaiű elülső .részében elhelyezed; motoroknál 10 történik. Az áramvonalas karosszéria ugyanis hátul egy, vízszintes, magasság­irányban keskeny élbe fut ki, úgyhogy. a!& ezen él közelében levő hasznosítható' tó;r elég széles ugyan, de tul lapos (ahhoz, htoigy. 15 benne ä meglehetősen nagy méretű lár­csaalakú fuvótestei elhelyezhessük. Asz'őr bianforgó fajtájú járműkarosszéria háluls.ój részének menetei e tekintetben olyan ked­vezőtlenek, hogy a fúvó a motor felett 20 sem helyezhető jól el. A találmány szerint mind e hibákat úgy küszöböljük ki, hogy a hűtőlevegőnek a két motorhengercsoporthoz való továbbí­tására szolgák> fúvót — a motort hátulról 25 nézve — a motor mögött, éspedig példíául a lendítőkerékházon vagy más részen ki­alakított (alkalmas aljzaton helyezzük el, úgyhogy a fúvó tengelye a jármű hosz­irányához képest harántirányü, aj&az a Ihlen-30 gerek tengelyével párhuzamos legyen. Ez az elrendezés számos előnyt bizto­sít, így például a fúvónak a középső, ma­gas karosszériarészben való kedvező ma» gas elhelyezését, a levegőnek a két hen-35 gercsoport felé irányülő szimmetrikus ára­mokra való felosztását és friss levegőnek a moior hengereihez mindkét oldalról tör­ténő kedvező bozzávezc lesét, ami előny ö­sebb, mint olyan fúvóinál, amelynek lenn gelye hosszirányban halad', ahol is az 40 egyik levegőáram előre és a, másik hátra irányul. Ezenkívül! a fúvó a találmány szer rint ott van elhelyezve, ahol ia motoron: végzett munkálatokat, például javítások1 , slb. esetében, nem akadályozza. Ezek az 45 előnyök olyan jelentősek, hogy a 'talál­mány szerinti elrendezés a kérdéses célra azaa Farmotoros áramvonalas kocsikhenz sokkal alkalmasabb, mint az eddigi el­rendezés, annak ellenére, hogy a haránt- 50 irányú fú vő ten gely h a lása bonyolultabb, minthogy erre például megfelelően kiala­kított kúpkerékhajiásra van szükség. A csatolt rajz la [találmány tárgyának egy foganatosítási példáját mutatja vázlatosan,. 55 éspedig az 1. ábrán hátulnézetben, a 2. ábrán pedig felülnézetben. A vízszintes sikfaan egymással szemben fekvő --2— és —3— henger csoportokkal 60 ellátott —1— motornak, léghűtése céljára kétoldalas fúvója van, amely úgy van a lendítőkerékházra erősített konzolon:elhe­lyezve, hogy -ß-- tengelye az' —1— motor. illetve a jármű tengelyére haráutixányban 65 'haladjon, mi mellett a fúvót kúpkerék- vagy csavarh'ajlássál vagy más, forgómozgást át~ szármasztaló hajtás utján, a motor egy tengielyér ől, például f orga t ly.ú'l\engely érői vagy bütyköstengelyéről hajtjuk'. A levegőt 70

Next

/
Thumbnails
Contents