131936. lajstromszámú szabadalom • Elzáró készülék közegvezető csövekhez

2 1319 3 6. lolattyúházi felbontása ill. szerelések nél­kül. A találmány első helyen említett céljá­nak elérésére az elzárókészüléket egy zá-5 róelem helyett két záróelemmel valósítjuk meg, melyek felváltva működő é,s tartalék­helyzetbe hozhatók. Bármelyik záróelem a működő helyzetben a záráshoz-nyitás­hoz a szokásos módon mozgatható, a tar-10 talékhelyzetben pedig a készülék házának e célra alkalmazott nyílásán át ki- és be­szerelhető. A záróelemek közös működte­tő szerv segítségével vihetők át az< említett két helyzet egyikéből a másikába. A ta-15 iálmány esetében záróelemeken szelepek­nél a szeleptányérnak, tolattyúk'nál a zá­róéknek, csapoknál pedig a csapnyelvnek tömítően záró saját csiszolt felületét, tö­mítőgyűrűjét, tömítő tárcsáját, betétjét 20 vagy másefféle szervét értjük. Az így ki­alakított elzáró készüléknél módunkban van az egyik záróelemet megvizsgálni, ki­javítani, ill. kicserélni és, e műveletek fo­lyamán a megelőző közegvezetéket a másik 25 záróelemmel elzárva tartani, úgyhogy a közeg a megelőző vezetékben benne ma­radhat ill. abban, csőtőzárak esetén, sza badon tovább áramolhat. Ezenkívül to­lattyúkat és csapokat, amint alább példák 3d kapcsán látni fogjuk, kialakíthatunk úgy is, hogy az említett művelet alatt a közeg az elzáró készülékén szabadon átáramol­hat és így még az elzáró készüléket köve­tő vezetékrészek üzeme sem szakad meg. 35 A találmány második helyen említett céljának, nevezetesen elzáró szelepek élet­tartama növelésének elérése a találmány szerinti két záróelemes szelepek szerkeze­téből!, mégpedig a szeleporsőnak a taláV-4T many szerinti szelepeknél szükséges, for­gatás nélküli emeléséből és süllyesztésé­ből önként adódik. A találmány harmadik helyen említett céljának, nevezetesen tolattyú-zárófelüle-4> tek egyszerű tisztításának] elérése a talál­mány szerinti két záróelemes tolat tyúk szerkezetéből ugyancsak önként adódik s azt a tolattyú záróékének az alábbiakban részletesen ismertetett, egymásra merőle-53 ges két irányú mozgathatósága teszi le­hetővé. A mellékelt rajzok a találmány szerinti elzáró készülék néhány kiviteli alakját példaképen tüntetik fel. 55 Az 1. ábra elzáró szelep oldalnézete és részben metszete a 2. ábra I—I vonalán. A 2. ábra a szelep alsó részének felül­nézete ill. metszet az 1. ábra II—II vona­lán. A 3. ábra elzáró tolattyú függélyes kö- 60 zépmetszete. A 4. ábra e tolattyú metszete a 3. ábra IV—IV vonalán. Az 5. ábra két irányban mozgatható, egyetlen záróelemes tolattyú oldalnézete 65 és részben metszete. A 6. ábra elzáró csap oldalnézete es részben metszete. A 7. ábra vízszintes metszet a 6. ábra VII—VII vonalán. ?0 Az 1. és 2. ábrái tekintve, a szelepház 1 alsó feléhez csavarolt 2 felső feléből a 3 kengyel nyúl felfelé, melynek 4 anyacsa­varmeneteiben az 5 kézikerék, csavarme­netes 6 agya révén, forgatással fel-alá 75 mozgatható. A 6 agyon belső menetek is vannak, melyekkel a 7 szeleporsó menetei kapcsolódnak. A szokásos 8 tömszelence alatt a 7 orsó a szelepházban a 9 szelep­tányért hordja. A közeg a szelepházba a 80 10 csőcsonkon át lép be és abból a 11 csőcsonkon át távozik. A találmány szerint a 9 szeleptányéron a szokásos egyetlen zárófelület helyett két darab 12, 13 bőr vagy gumi tárcsát mini 85 zárófelületeket ill. záróelemeket alkalma­zunk. Az 1 alsó házfél belső felületén há­rom darab függélyes 14 vezetőléc van. E lécek! a 9 szeleptányér 15 merevítő bordái­nak végén kimunkált egy-egy horonyba 90 nyúlnak és a szeleptányér elfordulását megakadályozzák. A 14 vezetőlécek nem érnek fel az 1 alsó házfél felső határoló síkjáig. A 2 felső házfélből a 16 ütköző­csavar nyúl le az alsó házfélbe. Az alsó 95 házfél fenekén 17, 18 fejes csavarokkal nyit ható-zárható két szerelőnyílás van. A találmány szerinti két 12, 13 záróelem ill. zárótárcsa közös mozgató szerve a 7 szeleporsó. Rendes üzemben az egyik záró- lco elem (az ábrázolt helyzetben a 13 zárótár­qsa) ;a szelepfészken, a működő helyzeti­ben van, melyben a szeleptányér a zéró elemekkel együtt az 5 kézikerék elforga tásával nyitájs. ill. zárás végett fel-alá moz- 105 gatható, miközben az egyenesvezetést a 14 vezetőlécek biztosítják, a szelepemelkedést pedig a 16 ütkiözqqsayar hiatjárolja. A 7 szeleporsó emelkedése illetve süllyedése az 5 kézikerék elforgatásakor aránylag 110

Next

/
Thumbnails
Contents