131936. lajstromszámú szabadalom • Elzáró készülék közegvezető csövekhez

Megjeleni 1943. évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI Ä|If|f SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131936. szám. XXI/d. osztály. — M—11898. alapszám. jEIzáréi készülék' kjöíztegvezlellő csövekhez. Mikó Sándor géplakatossegéd, Debrecen. A bejelentés napja: 1940. évi december hó 20. A találmány olyan elzáró készülékek (yzelepek, tolattyúk vagy tolózárak, csa­pok) körébe tartozik, amelyeket cseppfo­lyós vagy légnemű közegnek, elsősorban 5 víznek, gőznek vagy gáznak vezetésére J',as2iiálnalo Főképen elosztó csőhálóza­toknál alkalmazott elzáró készülékeket tartunk szem előtt. Ilyen hálózatoknál a fővezetékből mellékivezetékek, e zekből to­ló vábbi, másodrendű mellékvezetékek és i. t. ágaznak el. E hálózatok fontos típusai a városi víz- ill. gázvezetékhálózatok. A mel­lékvezetékek leágazó helyén (a csőtövön) elzáró készüléket alkalmaznak, melynek 15 révén a mellékveséteket és az esetleges további, alacsonyabb-rendű mellékvezeté­keket a fővezetéktől ill. a megelőző ma­gasabbrendű mellékvezetékektől elz'árhat­jukj. Az ilyen rendeltetésű elzáró készü-20 lékeket a továbbiakban röviden csőtőzá­raknak nevezem. Elzárásra különösen valamelyik rákövetkező cső javítása il­letve cserélése, valamint az illető elzáró készüléknek belső megvizsgálása, javítása 25 ül. tisztítása végett lehet szükség. Az> említett csőtőzárak javításánál eddig pl. úgy jártak el, hogy a javítás idejére a közeget a csőtőzárra következő vezetékek­ből kibocsátották, a csőtőzárat megelőző 30 vezetéket pedig valamely megelőző elzáró készülékkel elzárták. így hia varospkban valamely házba leágazó vízszolgáltató mel­lékvezetókbek az utcai fővezetékhez csatla­kozó helyén levő csőtőzárat kellett javítani, 35 akkor a ház vezetékeiből a vizet kibocsá­tották, az utcai fővezeték főelzáró készülé­két pedig elzárták. Ennek az eljárásnak te­hát az a nagy hátránya van, bogy a javítás ideje alatt nem csak az illető ház fogyasz­tói, hanem egész háztömb, ill. utca vala- 40 mennyi fogyasztója átmenetileg ki van re­kesztve a fogyasztásból. Éppígy az utcai főelzáró készülékek javításakor esetleg egész városrészek kénytelenek nélkülözni a vízszolgáltatást. 45 A találmány egyik célja olyan elzáró; készülék létesítése, amelynek belsejéhez megvizsgálás, javítás végett vat gy más cél­ból, a megelőző vezetékek elzárása ill. ki­iktatása nélkül, könnyen hozzáférhetünk. 50 A találmány további célja szeleporsók és tömítések élettartamának és így egyúttal a szelepek élettartamának nagymértékű meg­növelése /az} említett ölkjatelemek . kölcsö­nös súrlódásának ill. kopásának tetemes 55 csökkentése útján. Amennyiben a vezetett közeg víz, az el­záró készülékek zárófelületeire vízkő is szokott lerakódni, melyet időnkint el kell távolítani. Evégből szelepek és csapok eser 60 tében a. szeleptányért ill. a csapnyelvet a fészkében ismételten ide-oda forgatták, hogy a vízkő letöredezzék. Ha az elzáró készülék tolattyú volt, akkor kénytelenek voltak a záróéket kiszerelni, ezt és a fesz- 65 ket kitisztítani, majd a záróéket vissza­szerelni. A találmány még további célja vízveze­tékek elzáró tolattyúinál a zárófelületekre rakódott idegen anya,gok eltávolítása a 70

Next

/
Thumbnails
Contents