131932. lajstromszámú szabadalom • Eljárás sínfejek futófelületének edzésére

Megjeleni 1943- évi szeptember hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^SHÍ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131932. szám. XVI «V.. íV/a/1.) osztály. - V—418«. Eljárás síníejck iutófelületének edzésére. Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak, Budapest. • \ bejelentés napja: 1)142. évi fetbruár hó 3. A találmány eljárás vasúti sínek l'utőj­felüle leinek edzésére, E leírásban és az igénypontban „vasúti sínek" kifejezés alatt nemcsak az egész hosszában állandó ke-5 resztmetszetű sínszálat, hanem a sínháló­zatokban szokásos mindennemű sínszerel­véravt. tehát például a kitérőkben alkalma­zott keresztezési csúcsokat, könyökdara­bokat, keresztezésekben, használt nikatré-10 széket is értjük. Különösen előnyösen al­kalmazható a találmány mindennemű oly sín esetében, amely erős kopásoknak van ki­téve, mint például a •keresztezések esúes­síne és a mellette fekvő könyöksín, ame­lyek a kerékabroncsokkal, különösen a már kopott kerékabroncsokkal való súrlódó érintkezés •következtében idő előtt szoktak elkopni-20 A kopás csökkenté-e végett a találmány értelmében a sín futófelületei akként td­zük, hogy a sínt az edzendő felület határ­vonaláig hűtőfolyadékba, előnyösen vízbe merítjük, a folyadéknak az< edzendő fclii-25 lettel szomszédos részét tűzálló anyagú la­pokkal lefedjük és ezután az edzést önma­gában ismert módon, az edzendő rész fel­hevítésével és hirtelen lehűtésével fogana­tosítjuk. Emellett a sín a mindenkori szük-30 séghez képest a futófelület egész hosszá­ban, vagy a hossznak csal; egy tetszőleges részében edzhető. A 'találmány< szerinti 'eljárás foganato­sításának egyik' módját a rajzban tüntettük fel. Az —a— sím fejének futófelülete ed- 3ÍJ zeridő. Evégből a sínt folyadéktarjályba helyezzük, melyet —d— vízzel addig töl­tünk meg, míg a vízszint a rajzban vonal­kázott sínfejrész edzendő .felületének - bi— és -bs— határvonalait el nem éri. Ezután a vízszintnek a sínfejjel szomszédos részeit tűzálló anyagból, előnyösen asz­besztből készült —ci— és -~c-'--- lemezekkel lefedjük, úgy, hogy a kél lemez között ki- 45 felé csak az edzendő futófeiülel i'ekszik szabadon. Ezután a sínfej e kiálló felüle­tét az edzéshez szükséges hőfokra hevítjük, például a felületét nyo­más alatt kiáramoltatott. gáz. láng- 50 jávai kezeljük. E célra például előnyösen alkalmazható 6 atmoszféra túlnyomás alatt fuvókáből kiáramoltatott dissous-gáz láng­ja. A víz szintjét borító — ct —• és —-c2 —< tűzálló lemezek megakadályozzák, hogy a 55 nagynyomású láng a vizet szétcsapja és így a biztonság fokozása mellett elérjük, hogy a folyadék kívánt, hűtőhíatását a hevítés közben, a bemerült részre, az előírt jjiagas­ságban zavartalanul kifejti. A találmány 60 szerinti eljárásnál tehát a sínnek csak a szabadon hagyott futófelülete edződik, míg a vízbe merülő rész szívósságát mpgtax'tja. A futófelületnek a kellő hőfokra való fel­hevítése után a láng behatását, megszüli- 65 tétjük. A hűtéshez külön intézkedésre nincs szükség, mert az edzendő felületű fejrész felhevített rétege a sínnek' többi, lé­nyegesen nagyobb tömegű és a hideg víz-

Next

/
Thumbnails
Contents