131927. lajstromszámú szabadalom • Tartószerkezetre felfüggesztett szálakból álló izzókatóda

Megjelent 1941 évi augusztus hó 17-én. MAGIAK KIRÁLYI «afA SZABADALMI BIRÓSAÖ SZABADALMI LEÍRÁS 131927. szám. VII j/2. osztály. — T—6785. alapszám. Tartószerkezetre felfüggesztett szálakból álló izzókatótlu. Teleíunkeii Gesellschaft íür drahtlose Telegraphíe m. b. H. Berlín-Zehlendorf. A bejelentés papja: 1941. évi november hó 24. Németországi elsőbbsége: 1940. évi november hó 23. Villamos kisülőedéfnyekj .szerkesztésénél a katódíiszerkezet átmérőjét különböző oivokból növelni Igyekeznek. Ez a törek­\cs. illetőleg a katódaszerkezet átmérő jé-5 uek növelése nehézségekbe ütközik köz­\ ellenül fűtött katódáknál, ha koncentri­kus katódaszerkezet készítendő. Nagyobb átmérőjű katódáknál a/, izzószálakat, vagy közvetve fűlött kalódáknál a fütőszálakal 10 |"engerköpenyen, rendszerint körkereszt­met^zelű henger köpenyén szokták elren­dezni. Az ilyen loulódáknál azonban az izzószálak, illetőleg fütöszálak valamenm i n'-./e nem feszíthető egvs/'.TÜ módon úgy. 15 hogy a szál a hő okozta tágulás után is még tgyenes maradjon és helyzetéi az előírl síkban megtartsa. A találmány mó dol. ad arra. hogy nagyszámú katódaszál cselén is ezek a szálak egyszerűen ren-20 dézhelök el és előírl lK'lv/.eliikyet rugal­masságuk következtében megtartják. Evégből a találmány értelmében henger köpenyfelülelén a henger tengelyével pár-25 huzamosan elrendezett izzószálakat oly rugóval tavijuk fcszílcll állapotban, mely­nek csillag alakja \an és a csillag minden egyes ága liajlü alakjában liajlílotl izzó­szálszakaszl hordoz, mely izzőszál.szakaszl 30 középső, harántirányú részén a csillag cg\ nigahnas ága lámasztja meg. mimellell a csillag minden egyes ágában sugárirányú hasíték van, úgyhogy a csillagághoz tarto­zó hajlííalakú izzós/ál szárai egymástól függetlenül rugalmasan vannak alátá- 35 masztva. A találmány egyik példakénti kiviteli alakjai a rajzban tüntettük fel. Az 1. ábrában 1 az izzószálai hordozó rugó. mely csillagalakú és például molib- 40 dénhádogból készüli. A csillagnak több ága van és minden egyes ág végéi 2 horog alakjában felfelé hajlítottuk. A felhajlítás szomszédságában a rugalmas csillagág szélességi mérete a •> kimetszés követkéz- 45 lében kisebb, mint a/, ág többi helyén. A kime.lszésben a csillagágon megerősített s/ál helyezkedik el. Minden egyes csillag­ághoz a szálnak hajtű alakjában hajlított -1 szakasza tartozik, amelyet a 2. ábrában 50 oldalnézetben tüntettünk fel. Az alulról felfelé vezeteti 4 szálszakasz a csillag egyik ágál körülfogja és azt sugárirányban kívülről a csillagág felfelé hajlított 2 vége és sugárirányban belülről a 3 kimetszés 55 támasztja meg. Minden egyes csillagágat előnyösen ö hasítékkal látunk el, melynek célja, hogy a csillagágra felfüggesztett haj­tüaliikú izzószál mindkét szárát egymás­tól függetlenül rugalmasan támasszuk alá. 60 íla ilyen hasítékot nem alkalmaznánk, úgy l'ennállana annak a veszélye, hogv a haj­lííalakú i/zöszálszakasy végeinek a másik hordozón való pontatlan rögzítése, vagv a szálak egyenetlen hoSszváltozása követkéz- 65

Next

/
Thumbnails
Contents