131879. lajstromszámú szabadalom • Üregbe légzáróan beolvasztott fémdrót alkotta alkatelem főleg elektroncsövekhez

Megjelent 1943. évi augusztus 2-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131879. szám. VII/j. (Vll/h., XVII/e.) osztály. — 1—4370. alapszám. Üvegbe légzáróan beolvasztott fémdrót alkotta alkatelem, főleg elektroncsövekhez. Egyesült Izzólámpa és Villamossági r. t., Újpest. A bejelentés napja r 1941. évi július hó 9. A találmány az üvegbe légzáróan beolvasz­tott, külső végével rendszerint egyben áram­bevezetőpeeket is alkotó fémdrót alkotta alkatelem, főleg árambevezetés, légmente-5 sen lezáradó tartályokhoz, főleg sajtolt üvegtalpú elektroncsövekhez és célja az ilyen árambevezetéseknél bizonyos esetek­ben fellépő tömítetlenségek kiküszöbölése. Sajtolt üvegből való olyan talpakat, me­lo lyek árambevezetőinek a szabadba nyúló vége egyben érintkezőpecket alkot és en­nek megfelelően meglehetős vastagra van méretezve, rendszerint a tárcsaalakú kari­más talpával azonos átmérőjű hengeres 15 üvegburához szoktak olvasztani, melyben a talpon átnyúló árambevezetődrótok ál­tal hordott eiektródarendszer foglal heryet. Az ilyen elektroncsövek aránylag kis mé­retűek, főleg hordozható készülékekben 2ü használatosak és árambevezetőiket 1 mm fölötti átmérőjű krómvas drótokból szokás • készíteni, melyek összetétele úgy van meg választva, hogy hőkiterjedési együtthatójuk az üvegben tartósan légzáró beolvasztást 25 lehetővé tegyen. A gyártási tapasztalat azt mutatta, hogy az ilyen csövek meglehetős nagy százalés­kánál az árambevezetők beolvasztási he­lyein lassú levegőbeszívárgás észlelhető, 30 még kifogástalan anyagok és igen gondos gyártás esetén is. E káros jelenség okát abban a csak számos keresztmetszeti csi­szolat mikroszkópos metallográfiai vizsgá­lata alapján kimutatható tényben állapítot-35 tuk meg, hogy az árambevezetőkként hasz­nált húzott drótok felületén gyakran re­pedések vannak. Ezek a drót húzásánál valószínűleg az anyag meglehetős ridegsé­ge folytán keletkezett rendkívül szűk, de gyakran számottevő hosszúságú és néhány 40 századmilliméter, sőt esetleg tizedmilli'mé­ter mélységű repedések, melyekbe az ol­vasztott üveg még erősen hígfolyós volta és nagy sajtolónyomás esetén sem tud beha­tolni, az árambevezetődrótok felülete és az 45 azt borító üveg közötti mikroszkópiai fi­nomságú légbevezető csatornákat alkotnak-Ha egy ilyen csatorna hosszú, hogy az árambevezetődrót üveggel borított részein mindkétfelől túlnyúlik, a rajta keresztül 50 végbemenő légbeszivárgás ía cső vákuumát fiuvid idő alatt lerontja. A fenti hiba felismerése után kiküszöbö­lése egyszerűnek látszott olymódon, hogy a dróthúzás kellő véghezvi'elével e repedések 55 keletkezését elkerüljük, mi azonban nem sikerült. Ugyancsak nem lehetséges a hiba kiküszöbölése a drótok galvanikus fémbe­vonásával sem, mert az elektrolit nem' tud a szűk repedésekbe behatolni és így őket tö- 60 mítően kitöltő fémbevonatot nem kapha­tunk. A repedések méretei, alkata és a— radiálistól rendszerint -eltérő volta pedig más bevonó eljárások használata esetén sem teszi lehetővé, azt, hogy a repedéseket 6í is tömítően elzáró fémbevonatokat lehessen a drótokon készíteni, — eltekintve attól; hogy ezen egyéb eljárások legtöbbje költ­séges volta folytán amúgy sem jöhet szóba. Azt találtuk, hogy a fenti hibát tökélete- 70

Next

/
Thumbnails
Contents