131843. lajstromszámú szabadalom • Berendezés dörzsátvitellel dolgozó mechanikai forgatónyomatékerősítőkhöz

Megjelent 1943. évi augusztus í án. MAGYAR KIRÁLYI SUBÁUL» BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131843. szám. V/e/l. (V/a/S.) osztály. — L-8751. alapszóm. 20 25 Berendezés dörzs átvitellel dolgozó mechláiiiklal forgatónyomaték erősítőkhöz. Líceníía Patent-Verwaltimgs-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin. A bejelentés napja: 1942. évi április hó 8. Németországi elsőbbsége: 1941. évi április hói 9. A találmány mechanikai forgatónyoma­tékerősítők javítására vonatkozik, melyek erősítésre váló energiát szolgáltató állan­dóan forgó tengelyről a hajtott tengelyre 5 dörzsátvitellel dolgoznak. Az effajta erősí­tők rendszerint egy vagy több állandóan forgó dobbal dolgoznak, melyekre különle­gesen kialakított dörzstagok ai hajtott ten­gelyen fellépő terheléstől függően kisebb 10 vagy nagyobb mértékben szorulnak. Effaj­ta lorgatónyomaítékerősítőkhöz való dorzs­átvitel különösen előnyös szerkezeti kiala­kítása akként dolgozik, hogy a dobhoz szo­rítandó dörzstagok acélból vannak előállít-19 va, míg maga a dob nagy súrlódási ténye­zőjű különleges anyagból van előállítva. Éz az alak különösen előnyös olyan forgató­nyomatékerősítőklhöz, melyek kaszkádsze­rüen egymás után kapcsolt két részerősítő­ből állanak, melyek közül az egyik belül­ről, a másik kívülről ugyanazzal a hajtó­dobbal dolgozik össze. A gyakorlati üzemben nagyobb vagy hosszabb időtartamú terheléseknél kitűnt, hogy az előbb említett fajtájú erősítőberen­dezések bizonyos körülmények között, kü­lönösen a hosszabb ideig tartó nagyobb terheléseknél, az erősítési fokban <-.söl<ke-30 nést mutatnak. Ha a dob anyagaként nagy­mértékben hőálló döfzsanyagot haszná­lunk, ez a rendszabály egymaga még nem képes legalább is igen nagy és igen hosszú időtartamú terheléseknél az előbb említett jelenséget teljesen kiküszöbölni. 35 A találmány értelmében e hátrányokat kiküszöbölhetjük, ha a dörzstagokkal együttműködő hajtódobot besujtolt acélré­szecskéket tartalmazó nagymértékben hő­álló dörzsanyagból, pl,. Buna-acélból álló 40 gyűrűből készítjük és az e dörzsanyagból való gyűrűbe acélgyűrűt fogunk be, mely a dörzsanyag belsejében képződött meleget kifelé elvezeti. A találmány értelmében a dörzsanyaggyűrűt az acélgyűrűre felsajtol- 45 hatjuk, illetve rázsugoríthatjuk vagy meg­fordítva. E dörzsanyagból álló gyűrűt eset­leg ezenkívül még az acélgyűrűvel kerüle­tének több helyén sugárirányban átmenő csőszegecsekkiel összeköthetjük. 50 A találmányt a menllékelt rajzon feltün­tetett két kiviteli példa kapcsán magyaráz­zuk el részletesebben. Az la. és lb. ábrák hajtódob hosszanti- és keresztmetszetét mutatják, melynél az 55 —1— acélgyűrűt kívülről és belülről —2'— —2"— dörzsanyaggyűrű fogja körül. A —2— dörzsgyűrűnek nem kell okvetlenül két különálló részgyűrűből állania, ha­nem azt — miként az a 2. ábrából látható. (,Q — egy darabból is kialakíthatjuk. Az —t— acélgyűrű közelebbről fel nem tüntetett módon, pl. a tengelyen ágyazott —3— hor­dozótárcsára van felerősítve, melyen át az erősítő hajtótagjával van összekötve. Avé- 65 gett, hogy az acélgyűrűt és a dörzsanyagból

Next

/
Thumbnails
Contents