131814. lajstromszámú szabadalom • Készülék levélborítékok, burkolato, csomagolások vagy hasonlók kinyitására

Megjelent 1943. évi július hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 131814. szám. IX/ab. (XVIII d.) osztály. _ A—4626. alapszám. Készülék levélborítékok, burkolatok, csomagolások vajy hasonlók kisiyilására. Armich Martin festő, Hamburg. A bejelentés napja : 1942. évi május hó 11. A találmány készülék levélborílékok, burkolatok, csomagolások vagy hasonlók kinyitására oly eszközökkel, melyekkel a burkolatok egyik szélükön kézzel felsza-5 kíthatók. Az< ismert ilynemű készülékek felszakító szállal, kivágásokkal, ablakosai vagy hasonlókkal a burkolatban, kiképzé­sükben, szerkezetükben és kezelésükben rendesen sokkal körülményesebbek vagy lo drágábbak, semhogy általában bevezethe­tők lennének. Az ilynemű ismert szerkeze­leknek többnyire egyéb hátrányaik is van­nak, mint pl. nem elég szoros zárás, a bur­kolatok időelőtti nyitásának veszélye s ha-15 sonlók. A találmány'célja ezeknek a hátrányok­nak elkerülése és lehetőleg egyszerű, köny­nyen kezelhető nyitókészülék létesítési» pielynek költségét esetleg a nyitóeszközök-20 nek hirdetésekkel vagy egyéb közlemé­nyekkel való kapcsolata ellensúlyozhatja. Ezt azáltal érjük el, hogy az -említett fajtájú nyitókészüléknél a burkolat egyik hornyolt szélén, a burkolat belsejében al-25 kalmazott és a burkolószél feltépésére való eszközök egy feltépőhelyen a feltépéshez benyúlnak, a feltépőhely kerületén pedig a burkolatot lyukasztással látjuk el. Emel­lett a burkolat feltépésére való eszköz gya-30 nánt a szélen ismert módon beragasztott szakítószál alkalmazható, melyen a fellépő­helyen a borítékba nyúló sima vagy haj­togatott zászlót alkalmazunk, amelyet a burkolat fellépésénél a szállal együtt kihú-35 zíink. Ezenkívül a burkolat feltépéséiiék eszközeként egy sávval a feltépés helyére benyúló, ezzel összekötött, zászlószerü, ké­regpapírból vagy vékony kemény papírból készült betét illetve egy fólia, alkalmazható, amely a burkolat feltépendő szélességére 40 terjed ki. A csatolt rajzók a találmány néhány ki­viteli példáját mulatják. Az 1. ábra zárt levélborítékol tüntet lel a nyitókészülék egyik kiviteli alakjával; 45 a 2. ábra ugyanezt a levélborítékot mu­tatja a nyitókészülékkel félig nyitva, a 3. ábra a borítékot felhajlítoü zárólap­pal és a nyitókészüléket a nyilas előtti helyzetben. 50 A 4. ábra pedig a fellépő fonalat mutat­ja a betéttel nézetben. Az 5. ábra zárt borítékot mutat a nyitp­készülék egy másik kiviteli alakjával, a 6. ábra ugyanazt a borítékot félig nyit- 55 va mutatja és a 7. ábra ugyanezt a borítékot fünüjli fel felhajlított zárólappal a nyitókészülék­kel a nyitás előtti helyzetben. A 8. ábra zárt borítékot szemléltet más (,Q kivitelű nyitókészülékkel, a 9. ábra ugyanezt a borítékot félig nyi­tott állapotban és a 10. ábra nyitót zárólappal mutatja a nyitás előtti készenléti helyzetben ievő nyi- (,$ tókészülékkel. Az 1—4. ábrán l a levélboríték, amely­nek 2 zárólapja és 3 szélső hornya van, amelyhez a 4 nyilószál tapasztassál, rávar­rással, fűzéssel vagy máskép van erősítve. Kb. a 4 szál közepén zászlóalakú 5 betét-

Next

/
Thumbnails
Contents