131808. lajstromszámú szabadalom • Talpsarokburkolás lábbeliekhez

Megjelent 1943. évi július hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 131808- szám I/b. osztály. — Sch—6194. alapszám. Talp- és sarokburkolás lábbeliekhez. Schultheisz József szabómester és Szarvas József asztalos, Budapest A bejelentés napja: 1942. évi május hó 28. A találmány cserélhető talp- és sarok­burkolás lábbeliekhezi, amelynél a talp és a sarok kopásnak legjobban kitett részei, a többi részektől függetlenül, (különleges 5 szakértelem és kézügyesség nélkül házilag cserélhetők. A találmány szerinti talp- és sarokburkolás rendkívül tartós, a lábat hi­degtől ^nedvességtől jól védi és annak elle­nére, hogy fából készül, a talp hajlékony -10 ságát nem gátolja. Ugy használt, mint új lábbeliek talp- és sarokrészeinek borításá­ra jól felhasználható A találmány talp- és sarokburkolás láb­beliekhez, jellemezve a sarkion és a féltal-15 pon rögzített, U-keresztmetszetű sínekkel és a sinek szárnyai közé vagy szárnyaira tóit oly falécekkel, amelyeknek rostjai a járófelületre merőlegesek. A melléket rajz a találmány szerinti cse­rélhető talp- és sarokburkolás példaképen vett megoldási alakjait mutatja. Az 1. ábra a találmány szerinti talp- és sa­rokburkolással ellátott lábbeli alulnézete. A 2. ábra a talprészen rögzített sín na­gyobb léptékű alulnézete. A 3. ábra a sín és a sínbe tóit faléc ke­resztmetszete. A 4. ábra a sín és a faléc második megol-30 dási alakjának a 3. ábrához hasonló ke resztmetszete. Ar 5. ábra a 3. ábra szerinti sineknek, to­vábbá a faléc harmadik megoldási alakja­naíki nagyobb léptékű keresztmetszete. A 20 25 50 6. ábra a sinek további változatának és 35 a 3. ábra szerinti betéteiknek nagyobb lép­tékű keresztmetszete. A 7. ábra a 2. ábra szerinti sín és a sínre­tóit faléc ötödik megoldási alakjának ke resztmetszete. A 8. ábra a 2. ábra szerinti sín és a sín szárnyaira tóit faléc hatodik megoldási alakjának keresztmetszete. A 9. ábra a 8. ábra szerinti talp- és sarok­burkolással ellátott lábbelineik az 1. ábra- J hoz hasonló alulnézete. . Az 1—3. ábrákat ismertetve, a lábbeli sa­rokrésze és a féltalp fölött az U-kereszt­metszetű —1— sinek! vannak a —2, 2— furatokon átvezetett csavarokkal vagy szö­gecsiekkel rögzítve. Az —1— sín egymás felé hajló —3. 3— szárnyai fecskefark­alakú vezetéket alkotnak, A —4— lyu­kasztások célja az —1— sinek súlyának gg csöklkientése. A —4— lyukasztások ott, ahol a súlycsökkentésnek nincs fontossága, el is hagyhatók. Az —1— sinek célszerűen könnyűfémötvözetből, pl. alumíniumötvö­zetből készülnek. A sarokrész fölött, illetve 60 a féltalp fölött rögzített —1— sinek egy­mással párhuzamosak. Az —1— sínekbe oldalról az —5— faléceket toljuk. A találmány értelmében oly falécet hasz­nálunk!, melynél a rostok iránya a járófe- 6S lület síkjára merőleges. A fa a rostok irá­nyára merőleges irányban kopással szem­ben rendkívüli mértékben ellentálló. Elő-

Next

/
Thumbnails
Contents