131776. lajstromszámú szabadalom • Éghető anyagból és égetett szénbetétekből álló elektróda villamos kemencékhez

Megjeleni 1943. évi július hé 1-én. MA6TA* IIRÍLTI (^^EK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131776. szám. VH/i. osztály. — S—18813. alapiszám. OgjfrJelő anyiaglból és egeiéit szén'be-téjtekből állói elektróda villamos kemencékhei;. Síemens-PIaníawerke A. G. für Kohleíabrikate, Berlin-Lichtenberg. A bejelentés napja: 1941. évi november hó 27. .Németországi elsőbbsége: 1940. évi november hói 21. A találmány éghető anyagból es az elektróda hosszirányában elrendezett, az áramot az elektródában vezető, több ége­tett szénbetétből álló elektróda, mely kü-5 lönösen aluminium; elektrolitos előállítá­sához használatos kemencékben e kemen­cék: folyamatos üzembantartásához elő­nyösen alkalmazható. A kemencék folyamatos üzeméhez hasi-10 nált, éghető tömegből álló ismert elektró­dáknak fémes árambevezetői vannak, me­lyek az- áramot közvetlenül a fürdő köb­lébe vezetik, mert az elektróda még ki nem égetett részének villamos ellenállasa 15 igen nagy. Az áramot bevezető fémbetétek többnyire vasbői készült csapok, amelye­ket az elektródába oldalt tóinak be és üzem közben az elektróda folyamatos el­használódásának megfelelően újból eltá-20 volítantik és új csapokkal pótolnak. A csa­pok kicserélése az anóda árambevezeiésé­nek vezetőképességét és ezzel a kemence teljesítményét is hátrányosan befolyásolja. Az áramot vezető csapok és az< elejktró-25 da közötti kedvező áramáiménet biztosítása végett a csapok végét azoknak az elektró­da tömegbe való betolása előtt égetett szén­ből készült csavarmenetes sapkákkal lát­ták el, melyek a tömeg égése közben azzal 30 összesűlnek és jó áramátmenetet biztosí­tanak. A csapok az elektródáhól oldalt ki­állanak! és azokat e kivitelnél üzem köz­ben az elektródában maradó szénsapkák­ból ki kell csavarni és el kell táyolítani. Ha az oldalt kiálló csapokat egyidejűleg 53 az elektróda felfüggesztéséhez is alkalmaz­zák, úgy a kielégítő árambevezetés biztosí­tása végett számos ilyen árambevezető csapot kell alkalmazni, ami az elektróda utánállítását megnehezíti. Mivel a csapó- 40 kat akkor keiU eltávolítani, amikor az elektróda legmelegebb részével vannak összekötve, a csapokat eltávolításuk előtt külön hűteni kell. E hűtés a kemencuizem gazdaságosságát károsan befolyásolja és 45 az eljárást nehézkessé teszi. Az ilyen elektródák áramvezetőképessé­gét azzal is javítják, hogy az éghető tö­megbe az elektróda egész hosszára, Jtjter­iprlő. azt ára mkört csatlakoztató, szabad 50 végükön közös fémtestben rögzített, ége­tett szénbetéteket ágyaznak. Folyamatos kemenceüzem azonban az ilyen elektró­dákkal sem tartható lenn, mert az egyes égetett szémrudak megtoldásakor az áram- 55 bevezető sapkát el kell távolítani és ezzel az elektróda áramát meg kell szakítani. A találmány értelmében a kemence fo­lyamatos üzemét azzal tesszük lehetővé, hogy minden egyes égetett szénrúd szabad go végét egyidejűleg elektródatartóként kiala­kított kicserélhető árambevezető taggal Játjuk el. Ezek az árambevezető tagok az elektróda tartóvázában eltolhatóan elren­dezett és elcsúszással szemben biztosított 65 fémrudak, melyek az égetett szénrud sva­bad végén kialakított menetes furatba van­nak csavarva. E menetes furat az égetett

Next

/
Thumbnails
Contents