131753. lajstromszámú szabadalom • Gyüjtősíneken rögzíthető kapocs

Megjeleni 1043. évi július hó i-éil. MAGYAR KIRÁLYI | SZABADALMI BÍSOSAG SZABADALMI LEÍRÁS 131753. szám. VH/g. osztály. — H—11344. alapszám. Gyüjlősíiieken rögWthiető klapocs. Patentverwertungs-Gesellschaít mit beschränkter Haftung „Hermes", Berlin, mint a Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft, Berlín-Síemensstadt-í cég jogutóda. A bejelentés napja: 1941. évi december hő 3. Németországi elsőbbsége: 1940. évi december hó 3. Oly villamos berendezésekben, amelyek­ben gyüjtősineket alkalmaznak, e gyü.jtő­sineken sok esetben vezetékek, különösen mérővezetékek csatlakoztatásához szüksé-5 ges kapcsokat kell megerősíteni. A talál­mány gyüjtősineken elrendezhető kapocs­ra vonatkozik. Emellett a kapocs szerke­zete rendkívül egyszerű és előnye, bogy a gyüjtősín és a csatlakozóvezeték között a 10 kapocs alkalmazásakor az átmeneti ellen­állás kicsiny. A találmány szerinti kapocs két egymásai összefüggő hordozó kengyel­ből van, amelyek akként vannak alakítva, h°gy a gyüjtősínre könnyen szerelhetők 15 és amelyek között a csatlakoztatott vezetőt befogadó érintkező lemez v;<n. mely lemezt a vezetéknek a kapocsba való illesztésekor a hordozó kengyelek M>"ölt elrpndezett csavar a gyüjtősinekhez szorítja. 20 A rajzban a találmány szerinti kapocs egyik példákénti kiviteli alakját tüntettük fel. Az 1 ábra oldalnézet, a 2. ábra a kapocs hosszmetszete, 25 a 3. ábra részlet. 1 a gyüjtősín, amelyen a találmány sze­rinti kapocs van elrendezve. A példában üreges gyüjtősínt tüntettünk fel, melynek belső oldalán hasíték van. A kapocsnak 30 i ét 2 hordozó kengyele van, melyek között harántirányú 3 és 4 köztartók vannak el-40 rendezve. E köztartók egyben a hevedere­ket egymással összekötik. A hevedereket a kapocs alsó végén úgy alakítottuk ki, hogy azok a gyüjtősínre tolhatók. Evégből a he- 3 vederek alsó vége a 2. ábrában látható T-alakú toldatot alkot, mely toldat az 1 gyüjtősín üregébe oldalról betolható. A 2 kengyelek között 5 érintkező lemezt ren­deztünk el, melynek felülnézetben a 3. áb iában feltüntetett alakja van. Az 5 érint­kező lemez oldalt fekvő kimetszéseibe nyúlnak a hevederek T-alakú részeinek szárai. Az 5 érintkező lemezt 6 nyomott rugó terheli, mely az érintkező lemez,t a 45 harántirányú 4 köz tartótól távolítani igyek­szik. A felső 3 köztartó egyidejűleg csavar­anyát alkot, melyet a 7 szorító csavarra csavaroltunk. A 7 szorító csavaron 8 rugót rendeztünk el. Azt a vezetéket, amelyet a leírt kapocs­csal a gyüjlősínhez kívánunk csatlakoztat­ni az 5 lemez és a 8 rugó közé vezetjük. A szorító csavar meghúzásakor a szorító csa­var a 8 rugó közvetítésével a vezetéket az 55 5 érintkező lemezhez szorítja- Eközben az érintkező lemez szorosan felfekszik az 1 gyüjtősínre, úgy, hogy az 5 lemez a, gyüj­tősínen rögzített helyzetben van. A találmány szerinti kapocs előnye, hogy go a vezeték befogása és a kapocsnak a gyüj­tősínen val órögzítése végett csak egyetlen 50

Next

/
Thumbnails
Contents