131712. lajstromszámú szabadalom • Léghabfejlesztő helyhez kötött, főleg tüzelőanyagtartányok oltóberendezéseihez

Megjelent 1943. évi június hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI (^^BK SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131712. szám. XVIII/b. osztály. — T—6814. alapszám. Léghabfejlesztő helyhez kötött, főleg tüzelőanyaglartányok oltóbercndczéseihez. Total Kommandítgeseüschaít Foersíner & Co. cég, Apolda (Türíngía). \ bejelentés napja: 1942. évi január hó 29. — Németországi elsőbbsége: 1941. évi január hó 29. A. találmány az ismeretes léghabsugárcsö­vek módjára működő léghabfejlesztő,, hely­hez kötött, főleg zárt tüzelőanyaglartányok és effélék védelmére való oltóberendezé-5 sekhez alkalmazva. E célra eddig lényegében a kézi hasz­nálatra szánt eszközöknek (kézi éjek torok­nak) megfelelő kivitelű léghabEejlesztőke! használtak. Ezeket helyhez kötötten alkal-10 mázva tüzelőanyagtartányoknál^ a habnak a tartányba történő bevezetésére rendsze­rint hosszabb felszálló habvezető csövek kellenek, amelyekben tüzelőanyaggőzök összesűrűsödhetnek. Minthogy másrészt az 15 ilyen habfejlesztők a környező levegővel kapcsolatba jöhetnek, meg van. a lehetőség, hogy az oltóvezetékben és a tartány belse­jében robbanó keverék keletkezzék, mely tűz esetén a telepet szélrombolja. 20 Ä feltalált új léghabfejleszLőnél nincsenek meg ezek a hátrányok. Lényegében a vé­dendő tartányon vízszintes vagy a függő­legesig terjedő helyzetben elrendezett hab­fejlesztő csőből áll, amelynek belépési he-25 lyén a habképző folyadékot bevezető egy vagy több kiömlő nyílás van, a csövet pe­dig egész hosszában körülvevő, vagy azon is túlterjedő süvegszerű köpeny fedi. A tar­tánynak a habot bevezető csőcsonkjára szo-30 rosan ráhúzott eme köpeny a habfejlesztő csövet kifelé teljesen elzárj aN úgyhogy sem tüzelőanyagpára nem távozhat a tartány­ból, sem pedig levegő nem juthat a tar­tányba. A habfejlesztő csővel kilépési nví-35 lásánál a burkolat belső terétől légzáró, de a habsugár által áttörhető zárószerv zár­ja el. A. habképzéshez szükséges levegő beveze­tésére a találmány szerinti habfejlesztő­nek a burkolaton oldalsó nyílása van: 4? amelynek szorosan záró, de könnyen be­zúzható fedelét a habfejlesztő üzembehe­lyezésekor alkalmas szerkezet önműködően eltávolítja. A rajz a találmány több kiviteli alakját 45 ábrázolja példaképen, mégpedig az 1. ábra egy a tüzelőanyagtartánnyal összeépített vízszintes helyzetű, a 2. ábra pedig egy függélyesen álló hab­fejlesztőt tüntet fel metszetben. A habképző folyadékot bevezető 2 cső 1 karimájához csatlakozik egy 3 csőcsonk és ezen van a nem részletezett kiömlési nyílás, illetőleg nyílások 4 foglalata. Ennek 55 tengelye irányában áll a 3 csőcsonkot kö­rülfogó 5 kamrával közlekedő 6 habfej­lesztő cső„ melynek kivezető nyílását egy például fémfóliából, olajospapirosból, ace­tilcellulózából vagy efféle anyagból való 7 6t) elzárólap szorosan elzárja. A 3 csőcsonk felső részében tengelyirány­ban eltolható 8 dugattyú 9 ütőfejjel függ össze,_ amely a habképző folyadék beáram­lásakor ennek nyomása alatt az összezúz- 65 ható anyagból, például üvegből való 10 zá­rólemezhez nyomul és azt összetöri. A 3 csőcsonk; az 5 kamra és a 10 zárólemez 1.1 tartója célszerűen 12 csatlakozófejet alkotó egy darabbá vannak egyesítve^ mely a 13 70

Next

/
Thumbnails
Contents