131702. lajstromszámú szabadalom • Csapágyszerkezet hengeres nyomtatógépek, különösen szövetnyomtatógépek, nyomóhengereihez

Megjelent 1943, évi június hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI Jfeölf SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEI 131702. szám. V/e/l. (IX/c, XlV/e.) osztály. — H—11499. alapszám. Csapágyszerkezet hengeres nyomtatógépek, különösen szövetnyonitatógépek, nyomóhengereihezí Heinrich Habig Aktiengesellschaft, Stoff drückerei cég, Herdecke-Ruhr. A bejelentés napja: 1942. évi május hó 7. — .Németországi elsőbbsége: 1941. évi május, hó 22. Hengeres nyomtatógépek nyomóhengere­it gördülő csapágyakban szokták ágyazni, melyeknél a gördülő csapágy a csapágyak­ban kivehetően elrendezett csapágyfejben 5 csúszó darab közbeiktatásával van ágyaz­va. Ez ismert készülékeknél a csúszó da­rabnak egyetlen vezetékét a közepétől két vége felé lcrézselt jalsó oldalon a osapiágyfiej hornyába nyúló csap alkotja. E csap be­lő lét közbeiktatásával terhelő orsóval a csap­ágy hosszgtengelye irányában eltolható.. E csapágy hátránya, hogy már meglévő nyomtatógépekbe nehezen építhető be. A csapágynak nagy a helyszükséglete é,s így 13 a gépeket, illetőleg azok egyes részeit be­építés előtt nagyrészben át kell alakíta­ni. Ezenkívül a ráöntött lemezzel és szán­testtel felszerelt osapágytok előállítása hosz­szú időt igényel. A fentemlíteti, gördülő 20 csapágyra való áttérés tehát tekintélyes költséggel is jár. Ezenkívül az ismert megoldásnál a csap­ágyat csupán az a kúp tartja, amellyel a csapágy eltolható. A csapágy ; és az azt 25 befogadó tok között rés van, aminek az a hátrám-a, hogy a tengely forgása közben oldalirányú elmozgást is végezhet, ami kü­lönösen többszínű nyomásnál hátrányos, mert a mozgás következtében a szegélyek 30 elmosódnak, illetőleg életlenné válnak. A görgő kosarait oldalirányú eltolódással szemben oly állítógyűrűvel rögzítik, ame­lyet a csapágy fentemlített csapján csava­rokkal rögzítenek. Mivel azonban a csap 35 edzett darab, a csavarok könnyen kirá­zódnak. Azonkívül az ilyen megoldásnál a nyomóhengerek csapágyaiban oldal­irányban nem tolhatók el. A találmány szerinti megoldásnál a hát­rányokat kiküszöböljük. A találmány 40 egyik példakénti kiviteli alakját a rajzban tüntettük fel. Az 1. ábra a csapágy oldalnézete és részben metszete, a 2. ábra az 1. ábra A-B vonala menti 45 metszet, a 3. ábra a csapágy homloknézete, a 4. ábra a csapágy alaprajza, az 5. ábra további kiviteli alak részleté­nek nézete. 50 A találmány szerinti csapágy a hasonló ismert megoldásoktól elsősorban abban kü­lönbözik, hogy az ,1 csap ágy cs ész ének hom­lokoldal felől tekintve, excentrikus alakja van. Mint az 5. ábrában I-nél feltüntet- 55 lük. a csésze külső palástjának — b••— su­gara és a csésze belső palástjának-—a— su­gara két különböző központhoz tartozik. Ennek következtében a csap átmérője füg­getlen a csapágycsészét befogadó 3 tok1 , 60 illetőleg az abban kialakított vályú sugará­tól. A csapágycsésze legvastagabb — e — ill. —f— helye vaz úgynevezett fenékrész, min­den esetben egyforma vastag lehet és a fellépő igénybevételeket kifogástalanul fel-65 veszi. A csapágycsésze elrendezése a 2. ábrából látható. A csésze külső köpenyfelülfete és a belső köpenyfelület központjai, illetőleg tengelyei nem esnek egybe. Az 5. I. áb- 70

Next

/
Thumbnails
Contents