131629. lajstromszámú szabadalom • Csavaranyabetét, különösen lámpaharang- vagy ernyőtartó tányérokhoz és eljárás ezeken való szerelésére

M'dgjßlenl 1943. évi május hó 1-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÓSÁQ SZABADALMI LEIRAS 131629. szám. Vil/h. 'osztály. — T—8784. alapszám. Csavaranyahelél, különösen lánipatraranig- vagy ernyőlarió tányérokhoz és eljárás i&éken való szerelésére. Talányi Sándor fémnyomómester, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi november hó 24. A világítási iparban szokásos villamos égőknek olymódon való ernyőzésie, hogy a foglalat fölött tartótányért rendezünk el ós erre — rendszerint három, sugárirány-5 ban becsavart csavar felhasználásával — nyitott ernyőt, harangot vagy zárt burát függesztünk, Ezeknek az ernyőző szer­veknek anyaga legtöbb esetben üveg, de lehet fém, pergament vagy egyéb is.Mint-10 hogy azonban a rendszerint a lemezből sajtolt vagy nyomott tányértartói nem elég vastag ahhoz, hogy abba megfelelő anya­menetet vágjunk, szokás volt anyaszemei­ket beszögecselni azokon a helyeken, ahol 15 a rögzítőosiavarokat alkalmazni kívánták. Ezek az anyaszemek azonban különösen jó minőségű anyagból készítendők, mert silányabb anyag használata esetén a sze­gecseléssel létesülő belső karima berepede-20 zik, letöredezik, végeredményben az anya-« szem kiiesik és annak veszedelme íenyeígejtf,, hogy iá felfüggesztett ernyő, harang vagy bura leesik és szerencsétlenséget okoz1 . Nem hagyható figyelmen kívül az sem, 25 hogy íaz! ilyen anyaszemek rendszerint olyan helyre kerülnek, ahol magas hőmér­sékletnek vannak kitéve és így silányabb fém ötvözeteknél az is előfordul, hogy a szem kiesése íaz anyag meglágyulása miatt 30 következik be. Ä találmány oly csavaranyabetét, mely a fent leírt veszedelmet van hivatva elhá­rítani, illetve hátrányokat megszüntetni és lényegileg lemezből sajtolt csészéből áll, 35 amely két vagy több, a tartótányér hasi­tékán átdugott és elhajlított nyelvével rög­zül !a tartótányéron. E megoldásnál'' a szo­kásos rögzítőcsavar számára mind a csészé­ben, mind a tartótányérban anyamen|et|at vágunk, úgyhogy a csavaroknak biztos ve- 40 zetése és kellő tartása Van. A mellékelt rajz ' 1. ábrája: a találmány szerinti betét egy példaképen! kiviteli alakjával felszerelt bu­natar tó tányér metszete a függesztendő buria 45 körvonalának szaggatott vonallal való fel­tüntetése mellett. A 2. ábra az 1. ábrának egy részlete nagyí­tott léptékben, a rögzítőcsavar feltüntetése nélkül. A 50 3. ábra a 2. ábrának míe)gfelelő oldal­nézet. A 4. ábra a találmány egy további kiviteli alakjának tengelymetszete a tartótányérba való beszerelés előtt. Az 55 5. ábra pedig a 4. ábrának megfelelő homloknézet. A lemezből sajtolt (a) csésze (b) nyelvei áthatolnak a (c) tartótányér (d) hasítékain és el lévén hajlítva, rögzítik a csészét aj 60 tartótányéron. A felfüggesztendő (e) burát magában véve ismert módon (f) rögzítő^ osavarok tartják, amelyekből rendszerint} hármat alkalmazunk, de ezek száma le­het nagyobb is. Az (f) ragzítőcsavarok fel- 65 vételére és vezetésére egyrészt az (a) cséf­szébe vágott (g), másrészt a;(c) tartóitányélri anyagába vágott (h) anyamenetek szolgál­nak.

Next

/
Thumbnails
Contents