131601. lajstromszámú szabadalom • Konzerváló üvegtartály és ahhoz való szer

Megjelent 1943. évi április hó 15-én. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BIBÓSÁ6 SZABADALMI LEIRAS 131601. szám. IV/e . osztály. — P—10273. alapszám. C I V Konzervíálói üvegtartály és ahhoz valószleln, Párák Endre kereskedő, Garamdamásd. A bejelentés napja: 1942. évi február hó 5. Az olcsón előállítható üvegből készült tar­tály célja az, hogy gyümölcsöt, Vágy más élelmiszert egyszerűen rózsaparfümmel, vagy lehhez- hasonló illatos anyaggal kezelve 5 hosszabb ideig konzerváljon, illetve hosz­szabb időn keresztül élvezhető állapotban, tartson. A tartálynak csak az egyik1 vége nyitott is ez a.nyílása egy gumitjöimítéses fedővel zárható. Az egész tartálynak kül-10 ső felén körös-körül középen egy vályú fut végig hosszirányban, amelyben a tartályt lezáró bőrszíj húzódik végig. A célszerűen hasáb- vagy liengeralal-ái .üViejgtartáryban több kihúzható és bet oi­ls ható tartólemez Van egymás felett elren­dezve, melyek gyümölcsnél lyuggatott vagy rácsos, peremiekkel szegélyezett falemezek, folyékony élelmiszereknél pedig fémből ké­szült, szintén peremiekkel szegélyezett si-20 ma tartólemezek. A konzerválandó élel­miszert ezekre helyezzük. A tartály alján egy kisebb méretű lapos­szájú s kissé rögzített üvegcse, illet'vei fijvtegládikia van behelyezve, mely a lenier 25 zek kiszerelése után kivehető. Ezen üveg­ládika célszerűen rózsaparfőmmel van meg­töltve s a tulajdonképeni konzerválást az­által érjük el, hölgy az elpárolgó párfőm fertőtlenít s ezáltla] az .élelmiszereket a' 30 megromlástól megóvja. Az ilyen konzerváló tartály a felbontá­sakor nem (pongálódik, kezelése nagyon egyszerű s kiürítése után akárhányszor újra újabb menjnyÍ!Sié|g;,űl {élelmiszer kon-35 zerválásra alkalmas. A mellékelt rajz a tarlály kiviteli pél­dányát tünteti fel, laz 1. ábrán távlatos elölnézetben s a 2. ábrán levett fedővel hosszmetszetben. A derékszögű négyszögletes, hasábalakú, 40 üvegláda (A) úgy készül, hogy az egyik végfala hiányzik. Az oldalfalak belső fe­lületén hosszirányú (B) lécek, vagy bort ­dák nyúlnak ki egymás felett, amelyeken hosszirányban négy vagy több keményfa!-. 45 ból készült, lyukakkal áttört, szélein pere­mekkel szegélyezett (C) tartólemez tolható be. A (D) zárófalnak, vafgy fedőnek a (Á) tartály nyitott, kissé bővített végébe beillő (E) pereme Van, amelynek élei a fedő 50 záróhíelyzetében (F) gumitömítésre illesz­kednek. A tartály (A) belső alján lapos, nyitott szájú s 'a rózsaparfőm beöntésére használt üviegiádika (G) van behelyezve. A konzerválandó gyümölcsöt, vagy élei- 55 miszert az (A) ládából kihúzott (C) tar­tólemezekre rakjuk, a megrakott tartóié­in e zekét a (B) léceken a ládába betoljuk, de előzőleg a tartály belső alján elhelyezett üvegcsét (G) rózsaparfőmmel megtöltjük 60 és a fedőt (D) jówatiosain záréhelyzétébo szorítjuk és ia tartályt lezáró szíjjal (H) lezárjuk. Ha a konzierváló tartály felbontására ke­rül a sor, mindenekelőtt a tartályt lezáró 65 szíjat (H) oldjuk, a fedőt (I>) óviaitoSfan levesszük s a (C) tartólemezeket a rajtuk levő gyümölccsel együtt kihúzhatjuk. A kiürített tartályt minden részével együtt újabb gyümölcsmeiinyiség konzer- 70

Next

/
Thumbnails
Contents