131595. lajstromszámú szabadalom • Tartószerkezet ajakpirosító vagy másfajta ajakápoló rudacskákhoz

Megjelent 1943. évi április hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 131595. szám. Ill/b. osztály. — 0—1835. alapszám. y*-4'; rí.l—?F*~­Tartószerkezet ajakpirosító va gy másfajta ajakápoló rudacskákhoz. Magyarországi Odolmüvek Részvénytársaság cég, Budapest. A bejelentés napja: 1942. évi február hó 5. A találmány tartószerkezet ajakpirosító vagy másfajta ajakápoló rudacskákhoz, melynél a pirosító vagy ajakápoló rudacs­ka a tartótok hosszrésében vezetett toló-5 gomb segítségével'tolható ki iés. melynél! a tokot a rudacska kilépési helyén egy­vagy többrészű, nyitható csapófedél zár­ja el. A. találmány szerinti tartószerkezetet az lo jellemzi, hogy a tológomb. és a csapőh fedelet nyitó szerkezeti részek között mű­ködtető kapcsolatot létesítő szerkezettel van ellátva. Ezt a szerkezetet a találmány egyik célszerű kiviteli alakjánál tolóka al­ií kot ja, mely a csapófedél nyitószerkezetével állandó kapcsolatban van, míg a tológomb­bal mozgást átvivő elemek útján van ösz­szekötve, melyek a tológombbal csak a gomb mozgásának kezdeti szakaszában 20 vannak kényszermozgású kapcsolatban. A tolókát a tológombbal a gombmozgás kez­deti szakaszában kényszermozgásúan ösz­szekötő elem iá tolókán elforgathatóan: ágyazott és azzal együtt eltolódó, egyik 25 hosszanti szélével a tolőgombnak nyomó­dó, a tokrést elzáró lemez lehet, mely a gombmozgás kezdeti szakaszában saját el­fordulását megakadályozó vezeték mentén van vezetve és oly kivágással van ellátva, 30 mely a gombmozgás kezdeti szakasza jutáni elfordulását megengedi és ezzel a tológombbal való kényszermozgású kap­csolatát megszünteti. A fenti megoldással leiérjük, hogy a to-35 lógfwnb és a csapófedél nyitószerkezete között a tológombmozgás kezdeti szaka­szában kényszermozgású kapcsolatot lé­tesítünk, úgyhogy a pirosító rudacska ki­tolódásának kezdeti szakaszában a csapó­fedél nyílik és a rudacskának a tokból 40 való kilépését megengedi, míg a rúd ki­tolódásának további szakaszában a toló­gomb ós a fiedélnyitóiszerkiezűt közötti kény­szerkapcsolat megszűnik, úgyhogy a ki­tolómozgásnak e további szakaszában a 45 rúd már szabadon tolódhatik ki, anélkül, hogy e mozgását a már nyitott csapófe­déllel való kapcsolata akadályozná. A találmány szerinti pirosító rudacská­hoz előnyösen olyan betétet alkalmazunk, 50 mely a fedélnyitószerkezet részeit magá­bazárja és melyhez az egy- vagy többré­szű csapófedél csuklósan van hozzáérő- . sítve. Ez a betét úgy alakítható ki, hogy a rúdtartó edényt feltolódása közben köz- 55 pontosan vezesse, azonkívül a betét a ve­zetőrést záró lemeznek a tológombmozgás kezdeti szakaszában való elfordulását meg­akadályozó vezetődarabbal, valamint a rúdtartó edényt betolt helyzetében fogva- 60 tartó és szándékolatlan kitolódását mie^i akadályozó rögzítőeszközökkel lehet ek látvia. A betét feneke a tartótok alsó lezárá­sát alkothatja. Ha a betétet úgy alá- 65 kítjuk ki, hogy abba a csapófedél, en­nek működtető szerkezete, valamint a to­lógombbal való összeköttetést létesítő ele­mek előre beszerelhetők, illetőleg hozzá­szerelhelők, akkor a tartó összeszerelé- 70

Next

/
Thumbnails
Contents