131590. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés kukorica csírájának elkülönítésére

Megjelent 194fív évi április hó 15-én. ÄÄ6YA* KIRÍ.MI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS IS1590. síám. X/a., (XI/c.) osztály. — ÍV—34S& alapszám. Eljárás és berendezés kukorica csírájának elkülönítésére. Oelwerke Neary & van der Lande G. m. b. H. Emmerich a/Bh. A bejelentés napja: 1939. évi október hó 4— Németországi elsőbbsége: 1939. évi július hó 3; Kukorica nyugvó csírája az endosperm­mei oly egységet képez,, hogy a csíra' csu­pán különleges eljárások és berendezések segítségével különíthető el. A magvakat az 5 e<idig simert csírátlanító eljárásoknál több"^ nyire rövid ideig vízzel, vízgőzzel, vagy vízzel telített levegővel hozták érintkezés­be, amikoris a nyugvó csíra gyorsabban és erősebben duzzadt, mint az endosperm. 10 A nyugvó csírának e kezelés folytán való időelőtü felduzzadása azzal a következ­ménnyel jár, hogy a csíraanyag és az endosperm között szívósság tekintetében különbség keletkezik és hogy a nyugvó 15 csíra erősen megnövekszik és az endos­permtől eláll. Ekként azután lehetővé vá­lik, hogy a csírát gépi berendezésekkel pl. kefélő- és hátnozógépekk-ei vagy ap­rítógépekkel, melyek mögé szétválasztó- és 20 tisztítógépeket iktatnak, elválassi^ák. A ke­féli»- és bámozőgépeket főleg akkot? alkal­masaiig ha a magot előzőleg duzzasztották, az 'aprítóberendezéseket az utánuk ikta­tott elválasztó^ és tisztítógépekkel pe-25> dig "aktos», h» az előzőleges duzzasztást csupán ügykezeléssel foganatosították.; A %«zk©ri«a víazels vízgőzzel,, vagy víz­'gögJsei telített levegővel vató kezelése az-> zal á- hatraimya] jár, 'hogy a, csk-aatryag 30 olajos »észében avasodási folyanaatoika>t, ki­vülképen «zájaaes ákalyamateikat segít elő, minekfolytán az lelválasztott csírákbél ka­pott olaj? esőkként értékű. Ez az eset kü­iéttős«». as& ú. n>. nedve» eljárásnál álA fenn, 35 ittelyníéi az olajat azonosé ki keü nyerni, mert egyébként a csíraanyag penészesedé» és erjedés folytán, elromlik. Az ú. n. gőzölő eljárásnak és az ezt kö­vető őrlőgépekben való csírátlanításnak az a hátránya, hogy gyakran a magot a csí- 40 rával együtt megőrlik és ezáltal csíraanyag­ban való veszteségek lépnek fel. Miután ennél a csírátlanítás! módnál továbbá a daraliszttel és a megőrölt csíraanyaggal együtt egész csírákat is kapunk, az ezl. 45 követő elválasztásnál a tisztítás nehézsé­gekbe ütközik és az olajtermelés csökken. A találmány szerinti eljárásnál a csírát­lanítást száraz állapotban víz, vízgőz vagy vízgőzzel telített levegő használata nélkül 50 egyszerűen és tökéletesen foganatosítjuk. A találmány szerinti, eljárás abban áll, liogy a nedvességgel elő nem kezelt ku­koricarmagyakat elröpitve kemény, sima fialnak ütköztetjük és az így kapott dara­csíra keverékből a csírát önniagábaai is­meretes módon elkülönítjük. A találmány szerinti eljárás foganatosí­tására célszerűen olyan gépet használluak, melyet a magolcra ütést méuő,. tótban for­gó, vízszintes tengelyű szárnyas dobjai •'< dob fölött elrendezeti adagoló eszköze, maelyből a magvak függélyesen huünak kívükől a dob szárnyai közé, valamint a szárnyas doh egyik oldalán, a röpített mag (& útjában elrendezett kemény, sima felületű ütköző fala jellemez. A fal célszerűen üveg­ből van, de lehet fémből, nem ruganyos műanyagból, fából, kőhől is. Nem lehet pl. gumiból és nem lehet recézett. A falni 711 5*) ()d

Next

/
Thumbnails
Contents