131572. lajstromszámú szabadalom • Irószerkezet

Megjelent 1943. évi április hó 15-én. MAGTÁR KIEALYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131572. szám. VII/'j. osztály. — L—8695. alapszám. írószerkezet. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof. A bejelentés napja: 1942. évi február hó 28. Németországi elsőbbsége: 1941. évi február hó 28. í Az ismert, pl. a képtáviratozás terén, használatos oly írószerkezetekben, ame­lyek nem festékanyaggal itatott szalaggal vagy elektrokémiai módszerrel működnek, 5 'a kívánt írásjeleknek az írópapiírra való felviteléhez szénpapirt használnak. Ennek az a hátránya, hogy a szénpapír gyorsan elhaszálódik és könnyen szakad; ezenfelül a szénpapírnak az írópapírral együtt való 10 vezetése és mozgatása is gyakran zava­rokra ad okot. A találmány oly írószerkezet, amelyben a papír egy szilárd halmazállapotú festéka­anyiaggal festett felületű henger közvetlen 15 közelében, de annak érintése nélkül áll vagy mozog s az írásjeleknek a papírra való felvitelét a papírt a hengerre nyomó egy vagy több szerv végzi. A henger fes­tésére pl. olaj-, zsír- vagy viaszkfestékből 20 való rudat alkalmazhatunk, amelyet akár egész hosszában állandóan a hengerré nyomhatunk, akár végével a hengerre nyomva leltolhatunk a henger mentén. Az 'utóbbi esetben a festékrúd mozgásának* 25 legalább is egyenlő sebességűnek kell len­nie az írószerv mozgása sebességével. Az írószerv lehet pl. nyomóhorgonyos mágL neses rendszerrel vezérelt hegyes gyémánt, egy Meyer-féle él, egy vagy több közön-30 séges emeltyűs írógépbetű, vagy pedig hyomtatódúc. A festékhordozó hengernek minden sorváltáskor célszerűen legalább egy fordulatot kell végeznie­f A csatolt rajz a találmány példaképem 35 kiviteli alakját szemlélteti. 1 Az 1 hengert az állandóan rányomott 2 festékrúd festi, amely a henger hossz­irányában eltolódik. A 3 írópapír a henger közvetlen közelében, de azt nem érintve van kifeszítve. Az írószervet hegyes 5 gyé- 4o mánt alkotja, amelyet nyomóhorgonyos 4 mágnesrendszer nyom reá a papírrá az átvitt jeleknek megfelelően érkező villa­(mos áramlökések ütemében. A gyémánt 'a papírt a festett 1 hengerre nyomja, mire 45 a papírnak a hengerrel érintekző oldalán megjelenik a kívánt jel. Szabadalmi igénypontok: 50 1. írószerkezet, jellemezve egy hengerrel) ; a henger felületének szilárd halmazálla­potú festékanyaggal való festésre alkal­' mas szervekkel, pl. olaj-, zsír- vagy vi­aszkfestékből való rúddal, az irópapír- 55 nak a henger felülete közvetlen köze­! lében, de annak érintése nélkül való vezetésére alkalmas szervekkel, vala­mint a papírnak a hengerre való rányo-1 mására alkalmas szervvel vagy szervek- 60 kel. 2. Az 1. igénj^pont szerinti írószerkezet kiviteli alakja, jellemezve a hengerre ' annak teljes hasznos hosszában rányo­mott festékrúddal. 65 3. Az 1. igénypont szerinti írószerkezet ki­vileli alakja, jellemezve a hengerre egyik végével rányomott s a henger mentén az ' írás sebességének megfelelő sebességgel ! eltolható festékrúddal, 70

Next

/
Thumbnails
Contents