131562. lajstromszámú szabadalom • Adóberendezés drótnélküli irányzáshoz

Megjelent 1943. évi április hó ííí-éiu MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131562. szám. VII/j. osztály. — L—8561. alapszám. Adóberendezés drótnélküli irányozáshoz. C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof A bejelentés napja: 1941. évi november há 10. Németországi elsőbbsége: 1940. évi november hó 9. Ismeretes oly iránymeghatározási eljá­ráis, amely szerint két élesen nyalábolt és egymástól eltérően modulált igen rövid1 hul­lámú irányított sugárzást egyenlő sebes^ 5 seggel, de ellentétes irányban forgatnak, úgyhogy a vétel helyén impulzusok jelent­keznek. Az impulzusok sorozatának válto­zásából míeg lehet állapítani az eltérést va­lamely adott iránytól. 10 Ehhez az eljáráshoz modulált amplitú­dójú adót használnak. Ennek az a hátrá­nya, hogy zavaró impulzusok, pl. légköri zavarok, amelyek tudvalevőleg amplitúdó­moduláció alakjában jelentkeznek, jelzést 15 váltanak ki és ilymódon meghamisítják az irányozást. A találmány szerint laz irányozáshoz mo­dulált frekvenciájú irányozott sugárzást használunk. Ennek laz l #z előnye, hogy 20 frekvienciamodulációhoz való vevőkészülék' alkalmazása esetén a vevő amplitúdókorlá­tozó berendezése majdnem teljesen elnyom­ja a zavaró impulzusokat. A találmány értelmében két azonos hor­: í dozófrekvenciájú nyalábolt irányított su­gárzást közös tengely körül azonos sebes­séggel, de egymással ellentétes irányban forgatunk s frekvenciájuklat vagy fázisukat két különböző frekvenciával moduláljuk. 30 A találmány felöleli továbbá la két modu­lációs frekvencia frekvencialöketének iaz elfordulás szögétől függően való változta­tását is. Evvel elérjük, hogy a frekvencia­löket térbeli diagramjai létesülnek, mimel-35 lett a diagramok metszéspontja mindkét modulációs frekvencia azonos frekvencia­löketének mértani helye, s mint ilyen bizo­nyos irányt határoz meg, amelyet tetszés szerint állíthatunk be. A csatolt rajz a találmány kiviteli példa- 40 ját szemlélteti. Az 1. ábra szerinti két sugárvető egyező sebességgé], de egymással ellentétes irány­ban forog 'egy közös tengely körül. A su­gárzások azonos hordozófrekvenciája egy- 45 mástól eltérő Vt és F 2 kisfrekvenciák üte­mében változik, az S adó tehát modulált frekvenciájú. Az egyik sugárvető modulá­ciós frekvenciájának frekvencialökletét egy Sti vezérlőkészülék, a másikét pedig egy 50 St2 vezérlőkészülék változtatja a sugárvetők elfordulási szögétől függően nullától egy legnagyobb értékig. Ilymódon a frekvencia­löketnek a 2. ábra szerinti Dj és D2 dia­gramja létesül. A diagramok metszési irá- 55 nyában mindkét sugárvető azonos irányú, azaz az irányított sugárzások fedik egy­mást, a metszési irányra merőleges irány­ban pedi,g egymással ellenkező irányúak. A diagramok metszési irányában tehát 60 mindkét modulációs frekvencia frekvencia­lökete azonos, egy ettől az iránytól eltérő E ponton ellenben két különböző frekven­cialöket jelentkezik. A vevőoldalon la két sugárzás hordozó- 65 frekvenciájára hangölt (nagyfrekvenciás erősítőt alkalmazunk. A vevőkészülékben egy ainplitúdókorlátozó kimetszi az esetleg jelenlevő amplitúdómodulációt s egy de­modulator átváltoztatja a frekvenciám odu- 70

Next

/
Thumbnails
Contents