131548. lajstromszámú szabadalom • Merevtalpú cipő, kiváltképen bakancs, munkáscipő vagy csizma

Megjelent 1943. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 131548. szám. I/b. osztály. — K—15771. alapszám. Merev talpú cipő, kiváliképm bakancs, murikáscipő vagy csizma. Korompay Lajos oki, bányamérnök, bányaigazgató, Salgótarján. A bejelentés napja: 1942. január 16. A találmány merevtalpú cipő, kiváUké­pen bakancs, munkáscipő vagy csizma. Az ilyen cipők hátránya, hogy mivel e 'cipők­ben a láb nem hajlik, nemcsakj a járás ké-5 nyehnetlen és fárasztó, hanem a legtöbb nehéz munkánál, pl. emelésnél, tolásnál slb szükséges erőkifejtés sem lehetséges, míert a munkás nem tud ,a talp elejére, a lábujjakra állni; ez a körülmény balesetek 10 okozója is lehet. További hátrány, hogy a talpra erősített felsőrész igen nagy igény­bevételnek van kitéve, úgyhogy .gyakran " előfordul, hogy a talpról aránylag rövid idő alatt részben leválik. ' 15 * Az imént jelzett hátrányok elhárítására javasollak már harántirányú billentőszer­viet alkotó nyereg alkalmazását „az alsó talpfelöletnek a mellső féltalp alatti részén. Ez lehetővé teszi ugyanis, hogy a lábfej 20 az egészében merev talp ellenére olyan billenő, illetőleg a földön gördülő moz­gáshoz hasonló mozgást végezhessen, mint hajlékony talp esetében. A jelzett fajtájú ismert cipőknél a bil-25 lenlőszervei alkotó nyereg léc alakjában a fatalp anyagának két harántirányú ki^ dudorodása által határolt, fecskefarkalakú horonyba volt beillesztve. E kivitel hátrá­nya, hogy a fatalpat különleges módon és 30 csakis a talp szükséges vastagságánál végig jóval vastagabb fadarabból, — tehát nagy anyag veszteséggel és költségesen, — lehe­tett előállítani és hogy meglévő, merev­talpú cipőknek biUentőlécoel való utóla-35 gos ellátása lehetséges nem volt. A találmány szerint az előbbiekben jel­zett hátrányukat azzal hárítjuk el, hogy a billeniőléc a talp alsó felüleléhez1 képest a talp anyagában mélyítetten bedolgozott horonyba, vagypedig a talp alsó felületére 40 erősített egy vagy több támaszték által egy, vagy még előnyösebben kétoldalasán ha­tárolt horonyba van beillesztve. Ez a kivi­tel ilyen billent őléoes cipők <, gyártás á]t egyszerűsíti és olcsóbbítja, ezenkívül mejg- 45 lévő cipőknek bill&ntőléccel való utólagos ellátását is lehetővé teszi. Különösen egyszerű és hatékony kivi­telt kapunk, ha a hornyot közrezáró lécek egymással U-keresztmetszelű larlóiszervvé 50 vannak egyesítve. A találmány továbbá azon a felismerésen js alapul, hogy merevtalpú cipőkben a já­rást a láb egyidejű kímélésével még inkább megkönnyíUietjük és egyúttal a cipőnek -5 járás közbeni, az eddigi 'kivitelnél igen kedvezőtlen igénybevételét is csökkenthet­jük azzal, hogy a talp sarok részének járó­felületéi a talpnak a sarok felőli hátsó végéhez képest a mellső fél talp felé el- 60 tolt elrendezésű, ugyancsak harántirányú bülentőéllel alakítjuk kí. A találmány előnyös foganatosítása sze­rint célszerű, mert a merev talp ellenére is különösen kellemes járást biztosít az 65 a kivitel, mely szerint a mellső féltalpon létesített billentőéi és a sarokrész alatti; billentőéi egymással párhuzamos egyene­sek. A találmány szerinti cipő talpán alkal-70

Next

/
Thumbnails
Contents