131530. lajstromszámú szabadalom • Olajkábelekhez való biztonsági berendezés

Megjelent 1943. évi április hó 1-én, MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131530. szám. VH/g. osztály. — H—11307. alapszám. Olajkábelekhiez való biztonsági berendezés. Patentverwertungs-Gesellschaít mit beschränkter Haftung „Hermes" Berlin, mint a Siemens-Schuckertwerke Aktiengesellschaft, Berlin-Síemensstadt-í cég jogutóda. A bejelentés napja: 1941. évi november hó 5. — Németországi elsőbbsége: 1940. évi november hé 5. Olajkábelekkel készült berendezésekben az olajkábeleket végelzárókkal szokták el­zárni és a hőmérséklet változásai követ­keztében az olaj térfogatában fellépő vál-5 lozások kiegyenlítése, valamint annak meg­akadályozása végett, hogy a kábelbe, ne­vezetesen az olajtérbe levegő jusson, olaj­jal töltött kiegyenlítő tartányokat szoktak alkalmazni. Oly berendezésekben, ahol az 10 olajkábel zárt térben Vagy a szabad levegő­ben elrendezett kapcsolóberendezéshez csatlakozik, a kapcsolóberendezés helyén nemcsak az olaj kábel végelzáróját és a kapcsolóberendezést, hanem az olajkábellel 15 összekötött egy vagy több kiegyenlítőtar— lányt is rendeznek el. Amint azonban a kapcsolóberendezésben zavar, például rö­vidzárlat következtében tűz keletkezik, az olajkábelnek la kapcsolóberendezésbe nyúló 20 része és az olajkábelt a kiegyenlítő tar­tánnyal vagy tartányokkal összekötő cső­vezetékek és az olajat tartalmazó tartányok is kárt szenvedhetnek. így például tűz esetén eléghet a kábelnek a kapcsolóberendezés-25 be nyúló vége, vagy a kábelt az!(olajat tar­talmazó kiegyenlítő tartányokkal összekötő csővezeték, aminek egyebek között az a veszedelmes következménye is lehet, hogy a kábelberendezésben levő olaj nagy része 30 a tűzfészekre ömlik. E hátrány kiküszöbölése végett a talál­mány szerinti biztonsági berendezésnél a kapcsolóberendezésen kívül, azonban an­nak közelében, az olajkábelbe záró kar­mantyút iktattunk, melynek záró rétege 35 az ugyancsak a kapcsolóberendezésen kívül elrendezett, olajat tartalmazó kiegyenlítő tartánynak a kábelhez való csatlakozási helye és azon hely között fekszik, amelyen az olaj kábel a kapcsolóberendezésbe tor- 40 kol. A rajzban a találmány szerinti beren­dezés egyik példakén ti kiviteli alakját váz­latosan tüntettük fel. A rajzban feltüntetett olajkábelnek két 45 szakasza, mégpedig egy hosszabb 1 és annál rövidebb 2 szakasza van. Az 1 kábelszakasz egyik vége a földből ki van vezetve és a 3 oszlopon elrendezett szabadtéri 4 végelzáró­val van összekötve. A két szakaszra osztott so kábel 1 szakasza e végelzárón át csatlako­zik a rajzban tél nem tüntetett szabadve­zetékhez. A 2 kábelszakasz egyik végét a földből szintén kivezettük és az épület belsejében 55 elrendezett 5 kapcsolóberendezéshez csat­lakoztattuk. E kapcsolóberendezésben a 2 kábelszakasz vége 6 bakon elrendezett, bel­ső terekben való használatra méretezett 7 végelzáróval ellátva és a rajzban fel nem 60 tüntetett kapcsolóberendezéssel van össze­kötve. A 7 végelzáróhoz elzárható 8 veze­téken át olajjal töltött 9 kiegyenlítő tar­tány csatlakozik, melyet a rajzban példa-

Next

/
Thumbnails
Contents