131521. lajstromszámú szabadalom • Cella pervegyületek elektrolitos előállítására, valamint eljárás az elektrolizis foganatosítására

Megjelent 1943« évj április hé 1-én. MAGTÁR KIRÁLYI w333& SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131521- szám VH/i. (IV/h/1.) osztály. — G—9399. alapszám. Cella pervegyületek elektrolitos előállítására, valamint eljárás az elektrolízis foganatosítására. Deutsche "Gold- und Sílber-Scheídeanstalt vormals Roessler, cég, Frankfurtja/M. A bejelentés napja: 1941. évi december hő 12. — Németországi elsőbbsége: 1941. évi február hó 4. A találmány célja pervegyületek, mint perkénsav, perszulfát, perbonát és más ha­sonlók előállítására oly cellák alkalma*­zása, amelyek az alkalmazott villamos 5 energia teljes kihasználását lehetővé teszik. E célból önmagában ismert, áramló elek­trolittal és hűtött elektródákkal dolgozó cellákat alkalmazunk, amelyeknél a ka­tődatér az anódatér felett van elrendezve to és e két teret diafragma választja el egy­mástól .A találmány értelmében ezt a dia­fragmát úgy rendezzük el, hogy a dia­fragma és az anód aközötti távolság a cél­szerűién, hosszúra nyújtott cella elején (az 15 elektrolit belépési helyén) kisebb, mint a a cella végén, míg az elektródák közötti távolság előnyösen mindenütt egyforma. Ezzel az elrendezéssel elérjük, hogy az anolit áramsűrűsége a cella elejétől a cella 20 végéig {folytonosan csökken, úgyhogy a legnagyobb áramsűrűség azon a helyen mutatkozik, ahol a hűtő hatás a legna­gyobb, miután a hűtőfelet az anóda min­den szakaszán ugyanaz, a hűtendő anolit-25 mennyiség azonban az anódatér elején ki­sebb, mint annak végén. Másrészről az áramsűrűség az elektrolit aktív oxigém­tartalmának növekedésével csökken, ami egyrészt a bomlási veszteségeket csök-30 kenti másrészt időegységenként nagy tel­jesítményt tesz lehetővé. Előnyös az a munkamód, amelynél az áramsűrűség az elektrolitnak a cellából való kilépési he­lyén nem csökken anolitonként 400 Amp. érték alá. 35 Előnyösnek mutatkozott továbbá, ha az elektródákat a cella hossztengelyének irá­nyában az elektrolit kilépési helye felé enyhén lejtősen rendezzük el. Ezzel nem­csak az elektrolitnak a cellában való 40 egyenletes áramlását érjük el, hanem azt is, hogy a diafragmának valamint az anő­dának a cella harántirányában, az oldalr falaktól a cella közepe felé áz anódán molekulárisán keletkező oxigéntorlódás és 45 ezzel az áramnak a cellán való áthaladását akadályozó jelenség előidézésére való haj­lamosságát messzemenően megszüntetjük. Ezenkívül a diafragma és az anóda mint­egy vályú- vagy kádszerűen alakítható ki. 50 Ennek folytan az anóda molekulárisán ke­letkező oxigén a diafragma mentén el­távozhat anélkül, hogy a katóda és az anóda közötti áram összeköttetést zavarná. A külső szélek pl. felhajlításuk útján az 55 elektrolit zavarmentes áthaladását bizto­síthatják a túlfolyás veszélye nélkül. A dia­fragma tetszőleges megfelelő, pl. kerámiai anyíagból állhat és előnyösen oly átbocsá­tó, hogy az elektrolit egészen vagy rész- 60 ben a katődatérből a diafragmán keresz­tül az anódatérbe áramolhat. Az emellett fellépő feszültségek aránylag nagyon ala-

Next

/
Thumbnails
Contents