131514. lajstromszámú szabadalom • Gyujtógyertya

Megjelent 19 43. évi á prilis hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI JJBjK SZABADALMI BISÓSÁ& SZABADALMI LEÍRÁS 131514. szám. V/d/2. (Vtt/tf/1.) osztály. — F—9704. alapszám. Gyújtógyertya; „Fides Gesellschaft für die Verwaltung und Verwertung von gewerblichen Schutzrechten mit beschränkter Haltung" Berlin, mint a Siemens & Halske Aktiengesellschaft Berlín-Síemensstadt-i cég jogutóda. A bejelentés napja: 1942. évi február hó IS. — Németországi elsőbbsége: 1941. évi február hó 28. A találmány olyan gyújtógyertya, amely belső elégésű erőgépekben való felhasz­nálásra alkalmas és amelyet az úgyneve­zett nagyfeszültségű gyújtógyertyákhoz 5 szükséges feszültségnél kisebb, előnyösen körülbelül e feszültségek 1 / r — 1 / 20 -át kitevő feszültséggel tartanak üzemben. A talál­mány szerinti gyújtógyertya úgynevezett kúszó szikrapályás gyújtógyertya, amely-1Q nél iaz elektródák közötti kisülés szige­telő test mentén vagypedig az elektródák közötti nagyohmos és nagy hőszilárdságú, továbbá vegyi behatásokkial szemben, ugyancsak kellő ellenállású, galvános ősz-15 szekötést alkotó ellenállástest mentén megy végbe. Hogy az ilyen gyújtógyertyák elek­tródái között elrendezett szigetelő anyagú vagy általában nagy ellenállást alkotó test felületén a lehetőség szerint egyenletes ve-20 zető réteget létesítsünk, a találmány értel­mében a következő módon járunk el. Az elektródák közötti szigetelő anyagú vagy általában nagyohmos ellenállású tes­tet előnyösen az elektródák testéből lecsa-25 pott bevonattal fedjük, mimellett az elek­tródák a szikraátmenet közben elporlódó anyagból, például a wolfrámcsoportba tar­tozó egy vagy több fémből vannak. Ilymó­doh a kúszó szikrák átmenetét elősegítő 30 felületi réteg, amely :az elektródákat össze­kötő testen van, minden egyes átütés al­kalmával megújul és aljzatához jól ta­pad. Hogy a fentemlített és a nagyfeszültségű gyújtógyertyákban használt feszültségnél 35 kisebb feszültség mellett a szikraközben már az első gyújtások alkalmával átütés létesüljön, az első gyújtásokat létesítő gyer­tyákat előzetesen kezelni kell. A kúszó szikrapályán már lecsapódott rétegnek kell 40 lenni, amikor a gyertyát a motorba becsa­varjuk. Evégből a találmány értelmében • a gyertyát közönséges légköri nyomás és egyéb közönséges atmoszférikus viszonyok között mindaddig lökésszerűen lefolyó fe~ 45 szültségre kapcsoljuk, míg az átütő szik­rák hatása következtében elporlódó elek­tródaanyag az elektródák közötti testen oly vastag réteget alkot, hogy a motorba csaviarolt gyertya az ott előírt kellfeszült- 50 ség és a szokásos üzemi feltételek mellett szikrát ad. A találmány értelmében azon­ban előzetes kezelés végett úgy is eljárha­tunk, hogy a gyertya szikraközét fémgőzök behatásának tesszük ki, vagy a szikraközre 55 fémet fecskendezünk és ott ilymédon lé­tesítünk felületi bevonatot. A találmány szerinti gyújtógyertya egyik példakénti kiviteli lalakját a rajzban tün­tettük fel. 60 A 2 középső elektródát körülvevő 1 szi­getelő test kerámiai anyagból készült. E középső 2 elektróda vége, valamint a kör­gyűrűalakú 3 testelektróda vége, amelyet a gyertya 4 foglalatával összecsavarolturtk. 65 az 1 szigetelő felületéire feküsznek, önma-

Next

/
Thumbnails
Contents