131505. lajstromszámú szabadalom • Bélyegző készülék

Megjelent 1943. évi április hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIRÖSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 131505. szám. IX/ab. osztály — F—9563. alapszám. Bélyegző-készülék. Fekete Sándor motorszerelő, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi október hó 21. Ismeretesek oly bélyegző készülékek, me­lyeknél a bélyegző-betűk, számok stb. hasz­nálaton kívül a készülék belsejében elrende­zett festékpárnára feküdnek ós használat-5 kor, illetőleg ä készüléknek é lebétyiegzen­dő tárgyra, pl. nyomtatványra helyezése­kor a készülék fogantyújának erőteljes le­nyomásü folytán, nyugalmi helyzetükből elfordulnaK és festékes felületükkel iá 10 nyomtatványra nyomódnak. Ez ismert készülékeknél a festékpárnát időnként festékkel kenik' be, illetőleg fes­tőtintával itatják át, ami nehézkes és kel­lemetlen művelet és legtöbbször a kéz be-15 piszkításával jár. Az ily készülékek hátrá­nya továbbá, hogy a festékpárna kiszára­dásával illetőleg a festék fokozatos elhasz­nálásával arány osaji a bélyegző * szőr veg mindig halványabb lesz, továbbláj a fies-2o tőpárna festékkel vtaló átitatá&akor a bé­lyegzőbetűre fölös mennyiségű festék jut, ami gyakran a bélyegzett szöveg összefo­lyását, elmázolását idézi elő. Hátrányuk még az ily készülékéknekj hogy túlságosan 25 összetett szerkezetűek, sok és könnyen el­romló) alkatrészük vain, ami gyakran üzem­zavart okoz. A találmány szerinti bélyegző készülék­nek ez ismert készülékekkel szemben úgy 30 szerkezetét, mint kezelését illetőleg szám­talan előnye van. A festékpárnát külön festeni nem kell, mert az a festék illető­leg tinta befogadására való^ alkalmas tar­tállyal van állandó kapcsolatban, ami ké-35 riyelmes kezelésen kívül azt a nagy előnyt is jelenti, hogy a betűk állandóan egyén­le! esen vannak festékkel bevonva, úgyhogy a lebélyegzeU szöveg mindig egyenletes ár­nyalatú és jól olvasható. A készülék szer­kezeié egyszerű és mindig biztosan mű- 40 ködik. A találmány szerinti készüléknek fo­gantyúja belül üregesen, zárt tartályként van kialakítva, melyben a festőtinta van elhelyezve. A festékpárna á fogantyú« 45 üregével csatorna révén van összekötve, mely csatornán ál a tinta egyenletesen, a fogyasztás arányában, a párnára folyik. A pihenő állásban a párnára fekvő betűk stb. fogaskerékkel egyesített lengelyen vannak 50 elrendezve, mely tengely a készülék lenyo­másakor fogazott rúd révén elforog, úgy­hogy a betűk a tengellyel együtl elforog­nak és forgáspályájuk végén a lebélycg­zendő nyomtatványra nyomódnak. 55 A rajz a találmány egyik példaképem kivileli alakjai tünteti fel, melytől a gya­korlatban, lényegének módosítása nélkül, el is térhetünk. Az 1. ábra a készülék függélyes metszete 6o részben nézete, a 2. ábra az 1. ábra II—II vonala szerinti metszel, részben nézet, a 3. ábra ugyanaz másik munkahelyzetben nagyobb léptékben. 65 A készülék dobozfedél alakú, felső —1— részéhez ismert —2— fogantyú van erő­sítve, melynek belseje a fesíőlinla befo­gadására való —3— tartály gyanánt van kialakítva. A foganlyú nyakreszében vé-

Next

/
Thumbnails
Contents