131498. lajstromszámú szabadalom • Készülék szubtraktív többszínű képek másolására

Megjelent 1943, évi április hó 1-én. MAGTAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131498. szám IX/f. osztály. — F—9392. alapszám. Készülék szubtraktív többszínű képek másolására. I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft, Frankfurt a/M. Kiválasztva az F—9176. alapszámú bejelentésből. — Megállapított bejelentési napja: 1940. évi április hó 30. Németországi elsőbbsége: 1940. évi február hó 28. — Pótszabadalom a 129212. számú törzsszabadalomhoz. A törzsszabadalom leírásában szubtrak­tív többszínű képek másolásához való oly eljárási és berendezést ismertettünk, amely­nél a másoláshoz használt fény intezitását 5 és spektrális összetételét azzal vezéreljük, hogy egyes szűrőket, célszerűen az ad­ditív és szubtraktív alapszínekben készült szűrőket alkalmazunk, amelyek rács- vagy szektor módjára vannak alakítva és ame-10 lyeknek helytálló, ugyancsak rácsszerűen ernyők közötti elrendezése olyan, hogy a szűrőszakaszokat a helytálló ernyők fényt át nem bocsátó részei a nyugalmi helyzetben teljesen elfedik és a szűrősza-15 kaszok a fény vezérlése végett egyidejűleg vagy egymás után egymással szemben el­tolhatók. Az alkalmazott fényforrás összes fényé­nek jobb kihasználása végett a sugárme-20 netben célszerűen homorú tükröt és kon­denzort alkalmazunk. E részek oly elren­dezésénél, amelyben a képablak, a fény­vezérlő eszközök, a kondenzor, a lámpa és a homorútükör e sorrendben követ-25 kéznek egymás után, a rácsernyők a kép­ablakban rajzolódnak le, úgy hogy e hát­rány kiküszöbölése végett a képablak és a vezérlőeszközök közé homályos lemeze­ket vagy opállemezeket kell iktatni, ame-30 lyek azonban 50o/o-ig terjedő fény veszte­ségeket okoznak. Ugy találtuk, hogy ezek a nehézségek kikerülhetők, ha a szűrőket és az ernyő­ket a kondenzorban rendezzük el. En­nél az elrendezésnél tehát a homályos üve- 35 gek alkalmazásával szemben a fénykihasz­nálás lényeges fokozását érjük el. Ilyen elrendezés vázlata az 1. ábra. Célszerű továbbá, ha a rácsernyőket fém­ernyőkként képezzük ki, melyeknek me- 40 zőit egymással nyelvek kötik össze. Ezzel mindenekelőtt reflexiós és abszorpciós veszteségeket kerülünk el, mert a fém­ernyő az összes hősugaraknak több, mint 60°/o-át visszaveri, ami különösen fontos, -45 mert túlságos megmelegedéskor a szűrők színe megváltozik és azok hasznavehetet­lenekké válnak. Ilyen rácsernyő vázlata a 2. ábra. Az 1. ábrabeli homorútükrös elrendezés- S( > pél e tükör a 2 lámpa fényét a 3 konden­zátoron át a 4 képablakba veti, amely­ben az 5 film halad. A kondenzorban! az —a— és —b— lencsék között 6 szű­rők és ernyők vannak. 55 Szabadalmi igénypontok: l.A 129212. számú törzsszabadalom 2— ' 7. igénypontjainak bármelyike szerinti 60 készülék oly kiviteli alakja, amely máso­láshoz; használt fény spektrális össze-

Next

/
Thumbnails
Contents