131494. lajstromszámú szabadalom • Másolatos kartotéklapcsoport

Megjelent 1943. évi április hó 1-én. MAGTAB KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 131494. szám IX/a/b. osztály. — E—5707. alapszám. Másolatos fcartoléklapcsoport. „Evolut" Irodaszervező Vállalat, Renkey és Társai kit. utóda, cégtulajdonos Renkey Gyula cég, Budapest. A bejelentés napja: 1941. évi október hó 22. Kiállítási elsőbbsége: 1941. évi május hó 2. A találmány másolatos, vagyis olyan kar­totéklapcsoport, mely az eredeti irású fel­jegyzésekre szánt kartotéklapon kivül még egy vagy több másolati példányt foglal 5 magában. Ismeretes, hogy ilyen kartoték­lapcsoportot, pl. folyószámlakartoték cél­jaira, elkészülte után kartotékszerűen ke­zelnek mindaddig, míg a kartotékban ál­landóan bennmaradó kartotéklapon kivüli to másik vagy többi példányt, pl. a könyve­lés vagy a vevő stb. részére ki nem adják. Eddigelé az ilyen többpéldányos vagy má­solatos kartotéklapcsoportnak a szokásos módon, vagyis másolópapíroknak eseten-15 kénti közbeiktatásával, pl. átíró készülék­ben vagy könyvelőgépben foganatosított ké­szítése alkalmával az egyes lapok elcsú­szása, eltolódása folytán könnyen meges­hetett, hogy a külső lapon, vagyis az ere-20 deti példányon készült feljegyzések má­solatai a másik vagy többi példányon rossz helyre kerültek. Az ezen hátrány kiküszö­bölésére irányuló eddigi kísérletek körül­ményesek, illetve sikertelenek voltak. 25 Ezzel szemben a találmány olyan máso­latos kartotéklapcsoport, mely mind az át­író, vagy gépkönyvelésnél való felhaszná­lás, mind pedig a kartotékrendszerben va­ló kartotékszerű kezelés szempontjától gya-30 korlatilag egy darabnak tekinthető, vagyis ugyanolyan könnyen kezelhető, mintha va­lóban egyetlen lapból álló, szokásos kar­totéklap volna. 40 45 Ezt a találmány szerint úgy érjük el, hogy a legkülső példány, mely az eredeti 35 írású feljegyzések felvételére van szánva, a másik vagy többi példányt és a másoló­papirt vagy -papírokat befogadó borítékot alkot, melynek lapjai legalábbis az egyik vezéréi mentén vannak egymással egye­sítve, vagyis a vezéréi mentén egymás­sal egy darabból állanak vagy lehetőleg kes­keny sáv mentén össze vannak ragasztva. (Tudvalevő, hogy a vezérélek alatt a la­poknak egyik vagy másik éle -—rendsze­rint alsó vagy felső hosszéle — értendő, melynél fogva a lapcsoportot, pl. a köny­velőgépbe helyezzük.) A boríték lapjai kí­vánt esetben nemcsak az egyik vezéréi mentén, hanem többi éleik mentén is egye- 50 síthetők, de ez a kitűzött cél elérésére nem okvetlenül szükséges, sőt a találmánynak egy másik, alább leírt megoldási alakjánál a másik vezéréi mentén való egyesítés sem szükséges, amikoris tehát a külső példány 55 borítékszerű alakítása mindössze egyetlen vezérélre szorítkozhatik. A jellemzett alakítás folytán tehát a kar­totéklapcsoport vadban olyanná' válik, mintha egyetlen lapból állana, miután sem 60 vezérélei nem nyílnak szét, sem pedig a másolópapírt vagy -papírokat sem kell ese­tenként külön behelyezni. A találmány szerinti kartotéklapoknál különösen előnyös, ha a külső, borítéksze­rűen alakított példánynak vagy példányok-65

Next

/
Thumbnails
Contents