131473. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az oxisztilbensorozat új észtereinek előállítására

V Megjelent 1943. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI S2ABAMLMI BIEÓSÁ9 SZABADALMI LEIRAS 131473 szám. I-V/h/2. osztály. — C—5253. alapszám. lljárás az oxi-sztilbeiisorozat új észtereinek előállítására. Gesellschaft für Chemische Industrie ín Basel cég, Basel. A bejelentés napja: 1939. évi június hó 30. Svájci elsőbbsége: 1938. évi július hó 2. Azt találtuk, hogy új észterekhez jut­hatunk, ha a sztilbensorozatnak helyettesí­tett étílénhidát tartalmazó oxivegyületeit magában véve ismert munkamódot alkal-5 mázva olyan acilezősaerekkel hozzuk össze, melyek kettőnél több szénatonn'i savmara­dékok bevezetésére alkalmasak. Kiindulási ahyágokul egészen általáno­san a sztilbensorozatnak az elilénhidon he-10 lyettesített möfto- vagy polioxi-vegyületei alkalmasak, pl. az a, a'-diálkil-, ' -dial­kenil-, -dialkiník -alkil-aril- vagy -diaril-4, 4'*dióxisztilbenek. így az a, a'-dimetil-4, l'-diöxisztilben, a, a'*>dietil-4, 4-dioxisztil-15 ben, cnmetü-a-etil-4, 4'*dioxisztilben-, a. a'­düzOprópiW, 4'-dióxrsztilben. a, a'-diétinil-4, 4'-diöxisíítilben vagy a, ct'-difcniI-4, 4'­diöxisztilben, továbbá a-mőnoalkil-, -alke­nil-, -alkinil- vagy -aril -4, 4'«dioxisztilbe-20 iwife, így a metil-, éfil-, etenil-, etinil-, allil- vagy fenii-4, l'-diox'isztilbenék és vé­gül a benzolmagoknak más szénatomjain is hidroxilczett, valamint csak monohidró­xilezelt helyettesített sztilbenek. Az etilén-25 hid mindkét helyettesítője (pl. alkilhid út­ján) egymással össze is lehet kötve. Alkalmas acilező szerek pl. magúk az il­lető karbonsavak, anhldridjeík, halógenid­jéik vagy alácsónyrendű alkoholokkal al-30 kotott észetóreík (átészterezés) vagy a megfelelő ketónek is. A bevezetendő acil­márádékok alifás, cikloalifás, alifás-aro­más vagy aromás természetűek, tetszőleges hélye'ttésítésuek, egyenes vagy elágazó láncaúk, telítettek vagy telítetlenek lehet- 35 nek, feltéve, hogy legalább három szén­atomot tartalmaznak. így pl. olyan acilező­szereket alkalmazhatunk, melyek a pro­pionsav-, vajsavak-, krotonsav-, valerián­savak-, kapronsav-, kaprilsav-, kaprinsav-, 40 laurinsav-, palmitinsav-, sztearinsav-, he­xahidrobenzoesav-, benzoesav-, fenileeet­sav-, tejsav-, borostyánkősav-, ftálsav-, szalicilsav-, hangyasaymaradékok beveze­tésére alkalmasak. A hozadékok csaknem 45 elméletiek. A sztilbensorozatba tartozó dioxivegyü­letek monoésztereinek előállítására a ka­pott diacilvegyületeket előállításuk után pl. lúgos szerekkel alkoholokban enyhe 50 feltételek mellett részlegesen elszappano­síthatjuk. Emellett az alkáli katalitos ha­tása közben főképen átésztereződés megy végbe, úgyhogy az egyenértékű mennyi­ségnél kisebb mennyiségű alkálit is alkal- 55 mázhatunk. A fenti reakció magasabb rendű alkoholokká való átalakuláskor nagy mértékben gyorsul. Másrészt a dioxi­vegyületeket monoésztereikké közvetlenül részleges acilezéssel is átalakíthatjuk. E 60 monoésztereket az esetleg egyidejűleg^ kép­ződött diészterekbői pl. híg alkálihidroxid­oldatokkal hidegben választhatjuk külön. A monoésztereket magában véve ismert módon kaphatjuk akkor is, ha monoéterek- 63 bői (pl. benzilóterekből) indulunk ki, eze­ket észterezzük és az étercsoportot ismét lehasítjuk. A kapott monoésztereket ismét

Next

/
Thumbnails
Contents