131467. lajstromszámú szabadalom • Napraforgómag-fejtő eljárás és berendezés

Megjelent 194í. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG SZABADALMI LEÍRÁS 131467. szám. X/a. osztály. — H—1134Í. alapszám. Napraforgómag-fejtő eljárás és berendezés. Herczegh Gyula földbirtokos, Solt. A bejelentés napja: 1941. évi december hő 2. A találmány eljárás és berendezés nap raforgó vagy egyéb, tányéralakzatban termő magok fejtésére. Az ilyen magokat eddig csupán kezdetleges módon, kézi ve-5 regetéssel tudták kicsépelni, ami nem csu pán körülményes és időrabló, hanem cse kély teljesítményű, ezenkívül pedig meg­bízhatatlan eljárás. A találmány szerint, a tányérok tova­io mozgatása közben két, "szorosan összetar­tozó és egymásba folyamatosan átmenő müvelettel, még pedig akként dolgozunk, hogy egyrészt házukban fellazítjuk és másrészt a tányérok és valamely, velük 15 érintkező szerszám ill. szerszámként ható test között létesített, a magréteg eredeti sikján átvonuló viszonylagos mozgás ré­vén lefejtjük a magokat. Ezen eljárással akár a legnagyobb gazdasági üzemek 20 szükségletét is kielégítő módon, nagyban és gépi gyorsasággal végezhetjük mun­kánkat, anélkül, hogy akár roncsolás, akár hiányos fejtés miatt szemveszteséget szen­vednénk. 25 A magok fellazításán egyrészt az egyes magok és a magház közötti, száraeskaszerű nőtt kapcsolat, másrészt az ugyancsak az , egyes magok és ezek egyenkénti lépsejt szerű foglalata közötti szorosság megszün 30 tetését értjük. Azt találtuk, hogy a magok a tányérok épségbentartása mellett is fel lazulnak. Efféle hatású müvelet pl. a tá­nyéroknak a ház rugalmassága határán belül maradó igénybevétellel való hajlít-35 gatása, szétlapítása vagy összenyomása. A magház épségbenmaradása azért fon fos, mert megkönnyíti a magok fejtését és mert máskülönben aránytalanul nagy mennyiségű, a szemektől utólag csupán nehezen elkülöníthető törmeléket kap- 40 nánk. Gyakorlati kísérletek tanúsága siseriíit, úgyszólván pillanatnyilag fejthetjük le a magokat, ha lyuggatott ill. érdes munka­felületre fektetjük és erre szorítva me- 45 nesztjük tova a tányérokat. Terttiészetesen ilyenkor is fel kell lazítanunk a magokat, miért is a munkafelületet pl. úgy íveljük, barázdáljuk vagy oly buktatólécekkel ke­resztezzük, hogy a magházak, meneszté- 50 síik folyamán gyúródjanak, kígyózzanak vagy egyéb hajlító mozgást is szenvedje­nek. A lyuggatott munkafelület külön előnye, hogy a magok nyomban áthulla nak a nyílásokon és így Önműködőlég tel- 55 jesen elkülönülnek a tányérok egyéb ré­szeitől. Gépi üzem céljára cséplőgópszerű dob és dobkosár között bocsájtjuk keresztül a tá­nyérokat, amely dob léceivel első sorban co menesztjük a tányérokat, miközben akár a doblécekkel, akár a kosár munkafelüle­tét keresztező és az előbbiekkel együtt­működő küszöblécekkel, akár mindkét­fajta léccel, házukban fellazítjuk és a tá- 6ä nyerőkről le is seperjük a magokat. Min­denkor ügyelnünk kell azobnan, hogy a cséplőgépek rendszerint aránylag éles szerszámainak, sem pedig azok szétdör­zsölő ütéseinek és egyéb durva behatásai- 70

Next

/
Thumbnails
Contents